Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že jej bola doručená žiadosť skupín GUE/NGL, ALDE, EFDD a ECR jej v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku o hlasovanie o rozhodnutí výboru CULT o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe správy o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Spravodajkyne: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) oznámenom v zápisnici z pondelka 15. mája 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Hlasovanie o rozhodnutí výboru CULT o začatí medziinštitucionálnych rozhodnutí sa uskutoční v nasledujúci deň, t. j. vo štvrtok 18. mája 2017.

Predsedníčka oznámila, že jej nebola doručená žiadna žiadosť v súvislosti s rozhodnutiami výborov INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE o začatí medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 15. mája 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Výbory INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE mohli preto po vypršaní lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia