Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

10. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0209)


10.2. Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2015/2283(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0210)


10.3. Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор [2016/2243(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0211)


10.4. Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се (P8_TA(2017)0212)


10.5. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, Claude Moraes и Judith Sargentini от името на комисията LIBE, относно делегирания регламент на Комисията от 24 март 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заличаването на Гвиана от таблицата в точка I от приложението и добавянето на Етиопия в тази таблица (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0213)


10.6. Генетично модифициран памук GHB119 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, от Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Докладчик: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0214)


10.7. Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, от Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D050183 – 2017/2674(RSP)) - - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (B8-0292/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0215)


10.8. Положението в Унгария (гласуване)

Изявление на Комисията: Положението в Унгария (2016/2798(RSP))

Разискването се състоя на 26 април 2017 г. (точка 14 от протокола от 26.4.2017 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 17 май 2017 (точка 4 от протокола от 17.5.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (B8-0295/2017)

Приема се (P8_TA(2017)0216)

(Предложението за резолюция B8-0296/2017 отпада.)


10.9. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0217)

Правна информация - Политика за поверителност