Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

10. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


10.1. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 I/Nokia Network Systems (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0209)


10.2. Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2015/2283(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση με θέμα: Οικονομική τεχνολογία (FinTech): η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα [2016/2243(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0211)


10.4. Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία * (ψηφοφορία)

Έκθεση επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0212)


10.5. Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, Claude Moraes και Judith Sargentini εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (EΕ) …/.. της 24ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (EΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαγραφή της Γουιάνας από τον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος και την προσθήκη της Αιθιοπίας στον εν λόγω πίνακα (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0213)


10.6. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού οι Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis και Sirpa Pietikäinen, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Εισηγητής: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0214)


10.7. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-40278-9 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού οι Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis και Sirpa Pietikäinen, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2017/2674(RSP)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (B8-0292/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0215)


10.8. Κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2016/2798(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 26 Απριλίου 2017 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.4.2017).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 17 Μαΐου 2017 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (B8-0295/2017)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0216)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0296/2017 καταπίπτει.)


10.9. Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0217)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου