Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Νότης Μαριάς, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Branislav Škripek

Έκθεση Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Νότης Μαριάς, Petras Auštrevičius

Κατάσταση στην Ουγγαρία (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Jan Zahradil

Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Νότης Μαριάς και Jiří Pospíšil.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου