Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά το Campylobacter σε σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - προθεσμία: 5 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση του ανθρακικού καλίου (Ε 501) σε αποφλοιωμένα, κομμένα ή λεπτοτεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - προθεσμία: 3 Ιουλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - προθεσμία: 10 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2013/162/ΕΕ για την αναθεώρηση των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο 2017-2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - προθεσμία: 29 Ιουλίου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής με την οποία ορίζεται, σύμφωνα την οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το EN ISO 17994:2014 ως το πρότυπο για την ισοδυναμία μικροβιολογικών μεθόδων (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - προθεσμία: 9 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση της απόφασης 2014/256/ΕΕ με στόχο την παράταση της ισχύος των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε μεταποιημένα προϊόντα χαρτιού (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - προθεσμία: 4 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας για το έτος αναφοράς 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - προθεσμία: 16 Αυγούστου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου