Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Campylobacter i slaktkroppar av slaktkycklingar (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - tidsfrist: 5 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kaliumkarbonat (E 501) på skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - tidsfrist: 3 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för humanläkemedel (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - tidsfrist: 10 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2013/162/EU för att revidera medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - tidsfrist: 29 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om specificering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG, av standarden EN ISO 17944:2014 som standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - tidsfrist: 9 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/256/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - tidsfrist: 4 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Commission Regulation implementing Regulation (EG) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - tidsfrist: 16 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy