Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

15. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Правна информация - Политика за поверителност