Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

15. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy