Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

16. Εξουσίες και έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων
CRE

Εξουσίες και έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2017/2690(RSP))

Παρεμβαίνει ο Joachim Starbatty ο οποίος εισάγει τη συζήτηση.

Παρεμβαίνουν οι Carmelo Abela (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Ελευθέριος Συναδινός, Siegfried Mureşan και Pedro Silva Pereira.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen, Νικόλαος Χουντής, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík και Marisa Matias.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου