Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0284(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0378/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0378/2016

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

17. Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Ο Jean-Marie Cavada παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Zorrinho (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Marco Zullo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Sabine Verheyen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Γιώργος Γραμματικάκης, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle και Bogdan Brunon Wenta.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Jean-Marie Cavada.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου