Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0378/2016

Ingivna texter :

A8-0378/2016

Debatter :

PV 17/05/2017 - 17
CRE 17/05/2017 - 17

Omröstningar :

PV 18/05/2017 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0224

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

17. Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marco Zullo (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Sabine Verheyen (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Angelika Niebler för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Victor Negrescu för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip och Jean-Marie Cavada.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy