Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

18. Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomáš Zdechovský и Monica Macovei, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Емил Радев и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност