Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

18. Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Monica Macovei, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Georgios Epitideios, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec och Eleftherios Synadinos.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy