Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2545(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0290/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0290/2017

Συζήτηση :

PV 17/05/2017 - 19
CRE 17/05/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0228

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

19. Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2545(RSP))

Ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto και Andor Deli.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen και Michael Cramer για να θέσει ερώτημα στον Phil Hogan ο οποίος και του απαντά.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου