Показалец 
Протокол
PDF 405kWORD 25k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) 

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017) (Квалифицирано мнозинство и 3/5 от изразения вот)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+554, 70, 8

 2. Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността 

Доклад: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+545, 25, 90

 3. Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор 

Доклад: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуванеПГ+544, 107, 14

 4. Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0171/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
гласуване: проект на решение на СъветаПГ+592, 69, 15

 5. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости 

Предложение за резолюция: B8-0294/2017 (Квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0294/2017
(комисии LIBE, ECON)
след съображение З1PPEЕГ-314, 339, 24
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+392, 80, 207
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE:окончателно гласуване

 6. Генетично модифициран памук GHB119 

Предложение за резолюция: B8-0293/2017

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0293/2017
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+425, 230, 27
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

 7. Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 

Предложение за резолюция: B8-0292/2017

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0292/2017
(комисия ENVI)
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+435, 216, 34
Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

 8. Положението в Унгария 

Предложения за резолюции: B8-0295/2017, B8-0296/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0295/2017
(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 25ENFПГ-77, 570, 19
след § 21ECRПГ-152, 521, 8
§ 36ENFПГ-85, 520, 58
след § 34ALDE+
след § 57ALDE+
2PPEПГ
§ 6§оригинален текстпоотд./ЕГ+344, 318, 18
§ 7§оригинален текстПГ+342, 303, 38
§ 83PPE-
§оригинален текстпоотд./ЕГ+346, 311, 29
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+393, 221, 64
Предложение за резолюция B8-0296/2017 (PPE)
§ 22ENFПГ
§ 33ENFПГ
след § 41PPEПГ
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ
Искания за поименно гласуване
ECR:изм.1 (B8-0295/2017)
ENF:§ 7, изм. 2, 5, 6, окончателно гласуване (B8-0295/2017), изм.1, 2, 3, окончателно гласуване (B8-0296/2017)
Искания за гласуване поотделно
PPE:§§ 6, 7, 8 (B8-0295/2017)

 9. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот 

Предложение за резолюция: B8-0298/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0298/2017
(комисия EMPL)
§ 19ENFПГ-76, 604, 8
§ 410ENF-
§ 511ENF-
§ 612ENFПГ-62, 555, 70
§ 713ENFПГ-51, 608, 24
§ 814ENF-
§ 26§оригинален текстразд.
1/ПГ+530, 71, 89
2+
съображение А1ENFПГ-63, 615, 10
съображение Б2ENFПГ-55, 612, 16
съображение Г3ENF-
съображение Е4ENF-
съображение Ж5ENF-
§оригинален текстПГ+592, 44, 56
съображение З6ENFПГ-62, 604, 13
съображение И7ENF-
след съображение Й8ENF-
гласуване: резолюция (целия текст)+
Искания за поименно гласуване
ENF:изм., 6, 9, 12, 13, съобр. Ж
Искания за разделно гласуване
ENF: § 26
1-ва част:„подчертава необходимостта от по-добро разбиране на квалификациите, придобити извън ЕС с оглед на тяхното валидиране и признаване, така че да се стимулира интеграцията на мигрантите и бежанците в европейското общество, на пазара на труда на ЕС и в системите за образование и обучение в ЕС;“
2-ра част:„приветства в този контекст препоръката, която поставя основите за взаимоотношения между националните и регионални квалификационни рамки на трети държави, националните квалификационни рамки и ЕКР, по-специално възможността за провеждане на структуриран диалог със съседните на ЕС държави, които имат споразумение за асоцииране с ЕС, което евентуално да води до засилване на националните им квалификационни рамки с ЕКР, и подкрепата на ЕС (например чрез помощ за развитие) за трети държави с цел развитие на съответните национални квалификационни рамки;“
Правна информация - Политика за поверителност