Показалец 
Протокол
PDF 300kWORD 84k
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Унгария (внесени предложения за резолюция)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (разискване)
 7.Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подготовка за срещата на върха на Г-7 (разискване)
 9.Тържествено заседание - Организация на обединените нации
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия * (гласуване)
  
10.5.Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)
  
10.6.Генетично модифициран памук GHB119 (гласуване)
  
10.7.Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (гласуване)
  
10.8.Положението в Унгария (гласуване)
  
10.9.Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 15.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 16.Правомощия и контрол на Европейската централна банка (разискване по актуални въпроси)
 17.Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (разискване)
 18.Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (разискване)
 19.Автомобилният транспорт в Европейския съюз (разискване)
 20.Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (разискване)
 21.Акутално положение във връзка с прилагането на Пакта за устойчивост на Бангладеш (разискване)
 22.Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г - Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.10 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод Международния ден за борба с хомофобията и трансфобията и припомни, че Парламентът ще гласува утре предложенията за резолюции, внесени след приключване на разискването, относно прилагането на насоките на Съвета относно ЛГБТИ лицата, в частност във връзка с преследването на (считани за) хомосексуални мъже в Чечения, Русия (точка 13 от протокола от 16.5.2017 г).


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei и Notis Marias, от името на групата ECR, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Замбия, по-специално случаят на Хакаинде Хичилема B8-0372/2017).

II.   Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Етиопия, по-специално случаят на д-р Мерера Гудина (B8-0377/2017).

III.   Южен Судан (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно Южен Судан (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Южен Судан (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно Южен Судан (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно Южен Судан (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk и Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, относно Южен Судан (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Южен Судан (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Южен Судан (B8-0370/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Разискването се състоя на 15 май 2017 г. (точка 16 от протокола от 15.5.2017 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Thomas Händel, от името на комисията EMPL, относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.5.2017 г г.


5. Положението в Унгария (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Положението в Унгария (2017/2656(RSP))

Разискването се състоя на 26 април 2017 г. (точка 14 от протокола от 26.4.2017 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa, au nom du groupe S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, относно положението в Унгария (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, от името на групата PPE, относно положението в Унгария (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 17.5.2017 г г.


6. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 29 април 2017 г. (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, и Herbert Reul.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, за да зададе въпрос „синя карта“ на Herbert Reul, който отговори, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel и Elmar Brok.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi и Jean-Paul Denanot.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се: Michel Barnier (главен преговарящ) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


7. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искане от страна на групите GUE/NGL, ALDE, EFDD и ECR в съответствие с член 69в, параграф 2 за поставяне на гласуване в Парламента на решението на комисията CULT за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (Докладчици: Sabine Verheyen и Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), посочено в протокола от понеделник, 15 май 2017 г. (точка 7 от протокола от 15.5.2017 г).

Гласуването на решението на комисията CULT за започване на междуинституционални преговори ще се съостои утре, четвъртък, 18 май 2017 г.

Председателят съобщи, че не е получила никакво искане във връзка с решенията на комисиите INTA, ITRE, IMCO, PECH и LIBE за започване на междуинституционални преговори, посочени в протокола от понеделник, 15 май 2017 г. (точка 7 от протокола от 15.5.2017 г).

Комисиите INTA, ITRE, IMCO, PECH и LIBE следователно могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


8. Подготовка за срещата на върха на Г-7 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за срещата на върха на Г-7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) и Carmelo Abela (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica и Jeppe Kofod.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказаха се: Carmelo Abela и Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

9. Тържествено заседание - Организация на обединените нации

От 12.05 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай изявлението на Антониу Гутериш, генерален секретар на ООН.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0209)


10.2. Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2015/2283(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0210)


10.3. Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно финансовите технологии (FinTech): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор [2016/2243(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0211)


10.4. Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се (P8_TA(2017)0212)


10.5. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, Claude Moraes и Judith Sargentini от името на комисията LIBE, относно делегирания регламент на Комисията от 24 март 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заличаването на Гвиана от таблицата в точка I от приложението и добавянето на Етиопия в тази таблица (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0213)


10.6. Генетично модифициран памук GHB119 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, от Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Докладчик: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0214)


10.7. Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, от Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D050183 – 2017/2674(RSP)) - - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (B8-0292/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0215)


10.8. Положението в Унгария (гласуване)

Изявление на Комисията: Положението в Унгария (2016/2798(RSP))

Разискването се състоя на 26 април 2017 г. (точка 14 от протокола от 26.4.2017 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 17 май 2017 (точка 4 от протокола от 17.5.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (B8-0295/2017)

Приема се (P8_TA(2017)0216)

(Предложението за резолюция B8-0296/2017 отпада.)


10.9. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0217)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Branislav Škripek

Доклад Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias, Petras Auštrevičius

Положението в Унгария (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Ангел Джамбазки, Marek Jurek, Jan Zahradil

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Илхан Кючюк, Notis Marias и Jiří Pospíšil.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.10 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на Campylobacter в кланични трупове на бройлери (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - срок: 5 Август 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на калиев карбонат (E 501) върху белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - срок: 3 Юли 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за допълнение на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и насоките за добра производствена практика при лекарствените продукти за хуманна употреба (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - срок: 10 Август 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение № 2013/162/ЕС за преразглеждане на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2017 до 2020 г. (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - срок: 29 Юли 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за определяне, съгласно Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на EN ISO 17994 2014 за стандарт по отношение на еквивалентността на микробиологичните методи (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - срок: 9 Август 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/256/ЕC с цел удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС по отношение на изделия от преработена хартия (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - срок: 4 Август 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2018 година (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - срок: 16 Август 2017)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE.


15. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проект на делегиран акт, предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 май 2017 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


16. Правомощия и контрол на Европейската централна банка (разискване по актуални въпроси)

Правомощия и контрол на Европейската централна банка (2017/2690(RSP))

Изказа се Joachim Starbatty, за да открие разискването.

Изказаха се: Carmelo Abela (действащ председател на Съвета) и Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Marco Zanni, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan и Pedro Silva Pereira.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík и Marisa Matias.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.


17. Трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada представи доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Carlos Zorrinho (докладчик по становището на комисията ITRE), Marco Zullo (докладчик по становището на комисията IMCO), Sabine Verheyen (докладчик по становището на комисията CULT) и Angelika Niebler, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Victor Negrescu, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Ева Майдел, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Емил Радев, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle и Bogdan Brunon Wenta.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec и Notis Marias.

Изказаха се: Andrus Ansip и Jean-Marie Cavada.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 18.5.2017 г г.


18. Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (разискване)

Изявление на Комисията: Прилагането на Регламент (ЕС) 2017/458 относно засилването на проверките в съответните бази данни по външните граници (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tomáš Zdechovský и Monica Macovei, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Емил Радев и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.


19. Автомобилният транспорт в Европейския съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Автомобилният транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Peter Lundgren, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto и Andor Deli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Петър Курумбашев, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec и Deirdre Clune.

Изказа се Phil Hogan.

Изказаха се: Peter van Dalen и Michael Cramer, за да зададат въпрос на Phil Hogan, на който той отговори.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно автомобилния транспорт в Европейския съюз (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 18.5.2017 г г.


20. Прилагане на Споразумението за свободна търговия ЕС - Република Корея (разискване)

Доклад относно прилагането на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея [2015/2059(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Joachim Schuster, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz и Bernd Lange.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Paloma López Bermejo.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Adam Szejnfeld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 18.5.2017 г г.


21. Акутално положение във връзка с прилагането на Пакта за устойчивост на Бангладеш (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000037/2017) зададен от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, към Комисията: Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Fernando Ruas, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Jiří Pospíšil.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на месечната сесия през юни.


22. Споразумение между ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г - Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Borrelli (A8-0072/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000023/2017) зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията: Увеличението на норвежките мита върху селскостопански продукти/неотдавнашните преговори по протокола за търговията с риба (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange разви въпроса и David Borrelli представи препоръката.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията), който отговори също на въпроса.

Изказаха се: Artis Pabriks, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen и Christel Schaldemose.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Phil Hogan и David Borrelli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.4 от протокола от 18.5.2017 г г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 603.781/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.20 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Правна информация - Политика за поверителност