Seznam 
Zápis
PDF 270kWORD 80k
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)
 6.Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Příprava summitu G7 (rozprava)
 9.Slavnostní zasedání – Organizace spojených národů
 10.Hlasování
  
10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.2.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.3.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.4.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku * (hlasování)
  
10.5.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)
  
10.6.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (hlasování)
  
10.7.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 (hlasování)
  
10.8.Situace v Maďarsku (hlasování)
  
10.9.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 15.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 16.Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (rozprava na aktuální téma)
 17.Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I (rozprava)
 18.Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (rozprava)
 19.Silniční doprava v Evropské unii (rozprava)
 20.Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (rozprava)
 21.Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 – Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:10.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení při příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii a připomněl, že zítra bude Parlament hlasovat o návrzích usneseních předložených na závěr rozpravy o provádění pokynů Rady týkajících se lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (osob LGBTI), zejména ve spojitosti s pronásledováním (vnímaných) homosexuálů v Čečensku (Rusko) (bod 13 zápisu ze dne 16.5.2017).


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Zambie, zejména případ Hakaindeho Hichilemy (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei a Notis Marias za skupinu ECR o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere za skupinu PPE o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Zambii, zejména případu Hakaindeho Hichilemy B8-0372/2017).

II.   Etiopie, zejména případ dr. Merery Gudiny (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere za skupinu PPE o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Etiopii, zejména případu dr. Merery Gudiny (B8-0377/2017).

III.   Jižní Súdán (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o Jižním Súdánu (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Monica Macovei za skupinu ECR o Jižním Súdánu (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o Jižním Súdánu (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jytte Guteland za skupinu S&D o Jižním Súdánu (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk a Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL o Jižním Súdánu (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere za skupinu PPE o Jižním Súdánu (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Jižním Súdánu (B8-0370/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000038/2017), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Komisi: Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Rozprava se konala dne 15. května 2017 (bod 16 zápisu ze dne 15.5.2017).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Thomas Händel za výbor EMPL o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 17.5.2017.


5. Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Situace v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Rozprava se konala dne 26. dubna 2017 (bod 14 zápisu ze dne 26.4.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller a Silvia Costa za skupinu S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck a Louis Michel za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber za skupinu PPE o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 17.5.2017.


6. Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Luke Ming Flanagan, aby zvednutím modré karty položil otázku Herbertu Reulovi, který na otázku odpověděl, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel a Elmar Brok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi a Jean-Paul Denanot.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že obdržela od skupin GUE/NGL, ALDE, EFDD a ECR žádost podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru CULT zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o koordinaci audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (Zpravodajky: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) oznámeném v zápisu z denního zasedání z pondělí 15. května 2017 (bod 7 zápisu ze dne 15.5.2017).

Hlasování o rozhodnutí výboru CULT zahájit interinstitucionální jednání se bude konat zítra, ve čtvrtek 18. května 2017.

Předsedající oznámila, že neobdržela žádnou žádost týkající se rozhodnutí výborů INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE zahájit interinstitucionální jednání oznámených v zápisu z denního zasedání z pondělí 15. května 2017 (bod 7 zápisu ze dne 15.5.2017).

Výbory INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


8. Příprava summitu G7 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava summitu G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Carmelo Abela (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica a Jeppe Kofod.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupili: Carmelo Abela a Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

9. Slavnostní zasedání – Organizace spojených národů

U příležitosti projevu generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterrese se od 12:05 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/008/FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0209)


10.2. Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě [2015/2283(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k finančním technologiím („fintech“): vliv technologií na budoucnost finančnictví [2016/2243(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0211)


10.4. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Chorvatsku [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat (P8_TA(2017)0212)


10.5. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložili Roberto Gualtieri za výbor ECON, Claude Moraes a Judith Sargentini za výbor LIBE, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 24. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o odstranění Guyany z tabulky v bodě I přílohy a přidání Etiopie do uvedené tabulky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0213)


10.6. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Zpravodaj: Bart Staes (B8-0293/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0214)


10.7. Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (2017/2674(RSP)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – Zpravodaj: Bart Staes (B8-0292/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situace v Maďarsku (hlasování)

Prohlášení Komise: Situace v Maďarsku (2016/2798(RSP))

Rozprava se konala dne 26. dubna 2017 (bod 14 zápisu ze dne 26.4.2017).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. května 2017 (bod 4 zápisu ze dne 17.5.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ (B8-0295/2017)

přijat (P8_TA(2017)0216)

(Návrh usnesení B8-0296/2017 se nebere v potaz.)


10.9. Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (hlasování)

Návrh usnesení B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0217)


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil a Branislav Škripek

zpráva Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias a Petras Auštrevičius

Situace v Maďarsku - (2017/2656(RSP)) - (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek a Jan Zahradil

Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení - (2016/2798(RSP)) - (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias a Jiří Pospíšil.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o Campylobacter v jatečně upravených tělech brojlerů (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - lhůta: 5. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití uhličitanu draselného (E 501) u loupaného, krájeného a na kousky nařezaného ovoce a zeleniny (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - lhůta: 3. července 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - lhůta: 10. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2013/162/EU s cílem revidovat roční emisní příděly členských států na období od 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - lhůta: 29. července 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- rozhodnutí Komise, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES určí za normu rovnocennosti mikrobiologických metod norma EN ISO 17994:2014 (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - lhůta: 9. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/256/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - lhůta: 4. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti pro referenční rok 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - lhůta: 16. srpna 2017)
předáno příslušnému výboru: ITRE.


15. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) č. 1333/2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3. května 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI.


16. Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (rozprava na aktuální téma)

Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (2017/2690(RSP))

Vystoupil Joachim Starbatty, aby zahájil rozpravu.

Vystoupili: Carmelo Abela (úřadující předseda Rady) a Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Marco Zanni za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan a Pedro Silva Pereira.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík a Marisa Matias.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.


17. Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada uvedl zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Carlos Zorrinho (zpravodaj výboru ITRE), Marco Zullo (zpravodaj výboru IMCO), Sabine Verheyen (zpravodajka výboru CULT) a Angelika Niebler za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Victor Negrescu za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Gilles Lebreton za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec a Notis Marias.

Vystoupili: Andrus Ansip a Jean-Marie Cavada.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.7 zápisu ze dne 18.5.2017.


18. Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (rozprava)

Prohlášení Komise: Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tomáš Zdechovský a Monica Macovei, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, a Georgios Epitideios – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.


19. Silniční doprava v Evropské unii (rozprava)

Prohlášení Komise: Silniční doprava v Evropské unii (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Peter Lundgren za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Andor Deli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec a Deirdre Clune.

Vystoupil Phil Hogan.

Vystoupili: Peter van Dalen a Michael Cramer, aby položil otázku Philovi Hoganovi, který na otázku odpověděl.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Karima Delli za výbor TRAN o silniční dopravě v Evropské unii (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 18.5.2017.


20. Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (rozprava)

Zpráva o provádění Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou [2015/2059(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Joachim Schuster za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz a Bernd Lange.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Paloma López Bermejo.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Adam Szejnfeld.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 18.5.2017.


21. Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000037/2017), kterou pokládají Bernd Lange a Sajjad Karim za výbor INTA Komisi: Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange rozvinul otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Fernando Ruas za skupinu PPE, Agnes Jongerius za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Jiří Pospíšil.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: červnové dílčí zasedání.


22. Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 – Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021, Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o norském finančním mechanismu na období 2014–2021, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Borrelli (A8-0072/2017)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000023/2017), kterou pokládá Bernd Lange za výbor INTA Komisi: Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozvinul otázku a David Borrelli uvedl doporučení.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise), který rovněž odpověděl na otázku.

Vystoupili: Artis Pabriks za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen a Christel Schaldemose.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupili: Phil Hogan a David Borrelli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.4 zápisu ze dne 18.5.2017.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 603.781/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:20.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Právní upozornění - Ochrana soukromí