Indeks 
Protokol
PDF 270kWORD 79k
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)
 6.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 29. april 2017 (forhandling)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Forberedelse af G7-topmødet (forhandling)
 9.Højtideligt møde - De Forenede Nationer
 10.Afstemningstid
  
10.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning)
  
10.5.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (afstemning)
  
10.6.GMO-bomuld GHB119 (afstemning)
  
10.7.GMO-majs DAS-40278-9 (afstemning)
  
10.8.Situationen i Ungarn (afstemning)
  
10.9.Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 15.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 16.ECB's beføjelser og kontrol (debat om et aktuelt spørgsmål)
 17.Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (forhandling)
 18.Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (forhandling)
 19.Vejtransport i Den Europæiske Union (forhandling)
 20.Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (forhandling)
 21.Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (forhandling)
 22.Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 - Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter/nylige forhandinger om protokollen om handel med fisk og fiskevarer (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.10.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af den internationale dag mod homofobi og transfobi og mindede om, at Europa-Parlamentet den følgende dag ville stemme om beslutningsforslag, der fremsættes som afslutning på forhandlingen, om gennemførelse af Rådets retningslinjer for LGBTI-personer, navnlig i forbindelse med forfølgelse af (formodede) homoseksuelle mænd i Tjetjenien, Rusland (punkt 13 i protokollen af 16.5.2017).


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei og Notis Marias for ECR-Gruppen sur la Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi og Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Cécile Kashetu Kyenge, for S&D-Gruppen om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Zambia, navnlig sagen vedrørende Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.   Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek og Monica Macovei for ECR-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes for S&D-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva og Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Etiopien, navnlig sagen vedrørende dr. Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.   Sydsudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om Sydsudan (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga og Monica Macovei for ECR-Gruppen om Sydsudan (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen om Sydsudan (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Jytte Guteland for S&D-Gruppen om Sydsudan (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk og Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen om Sydsudan (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om Sydsudan (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen om Sydsudan (B8-0370/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000038/2017) af Thomas Händel for EMPL til Kommissionen: Den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Forhandlingen havde fundet sted den 15. maj 2017 (punkt 16 i protokollen af 15.5.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Thomas Händel for EMPL om den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 17.5.2017.


5. Situationen i Ungarn (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Ungarn (2017/2656(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 26. april 2017 (punkt 14 i protokollen af 26.4.2017).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller og Silvia Costa for S&D-Gruppen, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck og Louis Michel for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde og Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Ungarn (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber for PPE-Gruppen om situationen i Ungarn (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 17.5.2017.


6. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 29. april 2017 (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 29. april 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, og Herbert Reul.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Luke Ming Flanagan for at stille et blåt kort-spørgsmål til Herbert Reul, som besvarede det, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel og Elmar Brok.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi og Jean-Paul Denanot.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere: Michel Barnier (chefforhandler) og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fra GUE/NGL-, ALDE-, EFDD- og ECR-Gruppen om, at CULT's afgørelse om at indlede forhandlinger på grundlag af betænkning vedrørende udbud af audiovisuelle medietjenester blev sat under afstemning (Ordførere: Sabine Verheyen og Petra Kammerevert) (A8-0192/2017). Afgørelsen var blevet meddelt i protokollen mandag den 15. maj 2017 (punkt 7 i protokollen af 15.5.2017).

Afstemningen om CULT's afgørelse om at indlede interinstutionelle forhandlinger ville blive sat under afstemning den følgende dag, torsdag den 18. maj 2017.

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodninger vedrørende de afgørelser, der var truffet af INTA, ITRE, IMCO, PECH og LIBE om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og meddelt i protokollen mandag den 15. maj 2017 (punkt 7 i protokollen af 15.5.2017).

INTA, ITRE, IMCO, PECH og LIBE ville derfor kunne indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


8. Forberedelse af G7-topmødet (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af G7-topmødet (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) og Carmelo Abela (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica og Jeppe Kofod.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Talere: Carmelo Abela og Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

9. Højtideligt møde - De Forenede Nationer

Fra kl. 12.05 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen ved António Guterres, De Forenede Nationers generalsekretær.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0209)


10.2. Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2015/2283(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0210)


10.3. Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om finansteknologi: teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid [2016/2243(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0211)


10.4. Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2017)0212)


10.5. Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (afstemning)

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, indgivet af Roberto Gualtieri for ECON og Claude Moraes og Judith Sargentini for LIBE om Kommissionens delegerede forordning af 24. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Guyana slettes fra skemaet i punkt I i bilaget, og Etiopien indsættes i dette skema (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0213)


10.6. GMO-bomuld GHB119 (afstemning)

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, indgivet af Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed - Ordfører: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0214)


10.7. GMO-majs DAS-40278-9 (afstemning)

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, indgivet af Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis og Sirpa Pietikäinen om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (2017/2674(RSP)) – Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (B8-0292/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situationen i Ungarn (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Situationen i Ungarn (2016/2798(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 26. april 2017 (punkt 14 i protokollen af 26.4.2017).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 17. maj 2017 (punkt 4 i protokollen af 17.5.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING (B8-0295/2017)

Vedtaget (P8_TA(2017)0216)

(Forslag til beslutning B8-0296/2017 bortfaldt).


10.9. Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0217)


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil og Branislav Škripek

Betænkning: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias og Petras Auštrevičius

Situationen i Ungarn (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek og Jan Zahradil

Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias og Jiří Pospíšil.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2073/2005 for så vidt angår campylobacter i slagtekyllingkroppe (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - frist: 5. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af kaliumcarbonat (E 501) på skrællede, overskårne og findelte frugter og grøntsager (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - frist: 3. juli 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF for så vidt angår principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - frist: 10. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2013/162/EU for at revidere medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2017 til 2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - frist: 29. juli 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens afgørelse om specificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af EN ISO 17994:2014 som standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - frist: 9. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/256/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bearbejdede papirprodukter (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - frist: 4. august 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet for referenceåret 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - frist: 16. august 2017)
henvist til kor. udv.: ITRE.


15. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegeret retsakt modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1333/2011 om handelsnormer for bananer, bestemmelser for kontrollen med, at disse handelsnormer overholdes, og bestemmelser for så vidt angår meddelelser i banansektoren (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. maj 2017

henvist til kor. udv.: AGRI


16. ECB's beføjelser og kontrol (debat om et aktuelt spørgsmål)

ECB's beføjelser og kontrol (2017/2690(RSP))

Indlæg af Joachim Starbatty for at indlede debatten.

Talere: Carmelo Abela (formand for Rådet) og Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Marco Zanni for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan og Pedro Silva Pereira.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík og Marisa Matias.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada forelagde betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Carlos Zorrinho (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Marco Zullo (ordfører for udtalelse fra IMCO), Sabine Verheyen (ordfører for udtalelse fra CULT) og Angelika Niebler for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, og Lampros Fountoulis, løsgænger, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle og Bogdan Brunon Wenta.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec og Notis Marias.

Talere: Andrus Ansip og Jean-Marie Cavada.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 18.5.2017.


18. Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Gennemførelse af forordning (EU) 2017/458 for så vidt angår styrkelse af kontrollen ved de ydre grænser (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Kinga Gál for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský og Monica Macovei, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, og Georgios Epitideios, løsgænger.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Vejtransport i Den Europæiske Union (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto og Andor Deli.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec og Deirdre Clune.

Indlæg af Phil Hogan.

Talere: Peter van Dalen og Michael Cramer for at stille et spørgsmål til Phil Hogan,som besvarede det.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Karima Delli, for TRAN, om vejtransport i Den Europæiske Union (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 18.5.2017.


20. Gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Korea [2015/2059(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Joachim Schuster for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz og Bernd Lange.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Paloma López Bermejo.

Talere: Cecilia Malmström og Adam Szejnfeld.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 18.5.2017.


21. Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000037/2017) af Bernd Lange og Sajjad Karim for INTA til Kommissionen: Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Fernando Ruas for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Jiří Pospíšil.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Mødeperiode i juni.


22. Aftalen mellem EU, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsmekanisme 2014-2021 - Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter/nylige forhandinger om protokollen om handel med fisk og fiskevarer (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021), aftalen mellem Kongeriget Norge og Den Europæiske Union om en norsk finansieringsmekanisme (2014-2021), tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge og tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Island [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Borrelli (A8-0072/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000023/2017) af Bernd Lange for INTA til Kommissionen: Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter/nylige forhandlinger om protokollen om handel med fisk og fiskevarer (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange begrundede spørgsmålet og David Borrelli forelagde henstillingen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen), der også besvarede spørgsmålet.

Talere: Artis Pabriks for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen og Christel Schaldemose.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Phil Hogan og David Borrelli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.4 i protokollen af 18.5.2017.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 603.781/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik