Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 268kWORD 79k
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Yhdistyneet kansakunnat
 10.Äänestykset
  
10.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.2.Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.3.FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.4.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa * (äänestys)
  
10.5.Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)
  
10.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-puuvilla GHB119 (äänestys)
  
10.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-maissi DAS-40278-9 (äänestys)
  
10.8.Unkarin tilanne (äänestys)
  
10.9.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 15.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 16.Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (ajankohtainen keskustelu)
 17.Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)
 18.Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Tieliikenne Euroopan unionissa (keskustelu)
 20.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 21.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (keskustelu)
 22.EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus - Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän johdosta ja muistutti, että parlamentti äänestää huomenna keskustelun päätteeksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä, joissa käsitellään hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanoa erityisesti Tšetšeniassa (Venäjällä) esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 13).


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Sambia ja erityisesti Hakainde Hichileman tapaus (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (B8-0361/2017)

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (B8-0363/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (B8-0365/2017)

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (B8-0366/2017)

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta (B8-0368/2017)

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Sambiasta ja erityisesti Hakainde Hichileman tapauksesta B8-0372/2017).

II.   Etiopia ja erityisesti Merera Gudinan tapaus (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0369/2017)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0371/2017)

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0373/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0374/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0375/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0376/2017)

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Etiopiasta ja erityisesti Merera Gudinan tapauksesta (B8-0377/2017).

III.   Etelä-Sudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0358/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0359/2017)

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0360/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0362/2017)

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk ja Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0364/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0367/2017)

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Etelä-Sudanista (B8-0370/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2017) – Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Keskustelu käytiin 15. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.5.2017, kohta 16).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 10.9.


5. Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Unkarin tilanne (2017/2656(RSP))

Keskustelu käytiin 26. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 26.4.2017, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller ja Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)

—   Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 10.8.


6. Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Herbert Reul vastasi, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel ja Elmar Brok.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi ja Jean-Paul Denanot.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa GUE/NGL-, ALDE-, EFDD- ja ECR-ryhmältä pyynnön toimittaa parlamentissa äänestys työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti CULT-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista (vaihtuvat markkinarealiteetit) koskevan mietinnön perusteella (esittelijät: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) maanantaina 15. toukokuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 15.5.2017, kohta 7).

Äänestys CULT-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitetaan huomenna torstaina 18. toukokuuta 2017.

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut saanut pyyntöjä INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-valiokunnan päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut maanantaina 15. toukokuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 15.5.2017, kohta 7).

INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-valiokunta ovat näin olleet voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


8. G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: G7-huippukokouksen valmistelu (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Carmelo Abela (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica ja Jeppe Kofod.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Carmelo Abela ja Jyrki Katainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

9. Juhlaistunto - Yhdistyneet kansakunnat

Parlamentti kokoontui klo 12.05–12.30 juhlaistuntoon Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin António Guterresin puheen johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


10. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Suomen hakemus – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0209)


10.2. Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista [2015/2283(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen” [2016/2243(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0211)


10.4. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kroatian kanssa [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0212)


10.5. Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta, Claude Moraes ja Judith Sargentini LIBE-valiokunnan puolesta komission delegoidusta asetuksesta, annettu 24. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0213)


10.6. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-puuvilla GHB119 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (B8-0293/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0214)


10.7. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-maissi DAS-40278-9 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (2017/2674(RSP)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (B8-0292/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0215)


10.8. Unkarin tilanne (äänestys)

Komission julkilausuma: Unkarin tilanne (2016/2798(RSP))

Keskustelu käytiin 26. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 26.4.2017, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (B8-0295/2017)

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0216)

(Päätöslauselmaesitys B8-0296/2017 raukesi.)


10.9. Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0217)


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil ja Branislav Škripek

Mietintö Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias ja Petras Auštrevičius

Unkarin tilanne (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek ja Jan Zahradil

Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias ja Jiří Pospíšil.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta broilerin ruhoissa esiintyvän kampylobakteerin osalta (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - määräaika: 5. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaliumkarbonaatin (E 501) käytöstä kuorituissa ja pilkotuissa hedelmissä ja kasviksissa (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - määräaika: 3. heinäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hyvän tuotantotavan periaatteista ja yleisohjeista (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - määräaika: 10. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2013/162/EU muuttamisesta jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden tarkistamiseksi kaudeksi 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - määräaika: 29. heinäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission päätös standardin EN ISO 17994:2014 määrittämisestä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuuden osoittamisessa käytettäväksi standardiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukaisesti (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - määräaika: 9. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätöksen 2014/256/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämisessä paperin jatkojalosteille käytettävien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon jatkamiseksi (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - määräaika: 4. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 täytäntöönpanosta viitevuoden 2018 osalta (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - määräaika: 16. elokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE.


15. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraava ehdotus säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1333/2011 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


16. Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (ajankohtainen keskustelu)

Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (2017/2690(RSP))

Joachim Starbatty käytti puheenvuoron alustaakseen keskustelun.

Puheenvuorot: Carmelo Abela (neuvoston puheenjohtaja) ja Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan ja Pedro Silva Pereira.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík ja Marisa Matias.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada esitteli mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Zorrinho (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marco Zullo (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sabine Verheyen (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Angelika Niebler PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Andrus Ansip ja Jean-Marie Cavada.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.7.


18. Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (keskustelu)

Komission julkilausuma: Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský ja Monica Macovei, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Georgios Epitideios.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec ja Eleftherios Synadinos.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Tieliikenne Euroopan unionissa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tieliikenne Euroopan unionissa (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ja Andor Deli.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec ja Deirdre Clune.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter van Dalen ja Michael Cramer esittivät Phil Hoganille kysymyksen, johon tämä vastasi.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Karima Delli TRAN-valiokunnan puolesta tieliikenteestä Euroopan unionissa (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.12.


20. EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Euroopan unionin ja Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanosta [2015/2059(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Joachim Schuster S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz ja Bernd Lange.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Paloma López Bermejo.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Adam Szejnfeld.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.9.


21. Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000037/2017) – Bernd Lange ja Sajjad Karim INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Fernando Ruas PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert ja Arne Lietz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Jiří Pospíšil.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kesäkuun istuntojaksolla.


22. EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus - Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta ETA:n rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Norjan kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisen, vuosia 2014–2021 koskevasta Norjan rahoitusjärjestelmästä tehdyn sopimuksen, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan sekä Euroopan talousyhteisön ja Islannin väliseen sopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Borrelli (A8-0072/2017)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000023/2017) – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017)

Bernd Lange esitteli kysymyksen ja David Borrelli esitteli suosituksen.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti myös puheenvuoron vastatakseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Artis Pabriks PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen ja Christel Schaldemose.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja David Borrelli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.4.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 603.781/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö