Rodyklė 
Protokolas
PDF 275kWORD 81k
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Padėtis Vengrijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 9.Iškilmingas posėdis – Jungtinės Tautos
 10.Balsuoti skirtas laikas
  
10.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.2.2014 m. metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.3.„FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
10.4.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje * (balsavimas)
  
10.5.Prieštaravimas deleguotajam aktui: strateginių trūkumų turinčių didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymas (balsavimas)
  
10.6.Genetiškai modifikuota medvilnė GHB119 (balsavimas)
  
10.7.Genetiškai modifikuoti kukurūzai DAS-40278-9 (balsavimas)
  
10.8.Padėtis Vengrijoje (balsavimas)
  
10.9.Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 15.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 16.Europos Centrinio Banko galios ir kontrolė (diskusija aktualia tema)
 17.Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (diskusijos)
 18.Reglamento (ES) 2017/458 dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo įgyvendinimas (diskusijos)
 19.Kelių transportas Europos Sąjungoje (diskusijos)
 20.ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (diskusijos)
 21.Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (diskusijos)
 22.Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo - Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas ir pastarojo meto derybos dėl prekybos žuvimi protokolo (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.10 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė deklaraciją Tarptautinės kovos su homofobija ir transfobija dienos proga ir priminė, kad rytoj Parlamentas balsuos dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos, pateiktų užbaigus diskusijas, dėl Tarybos LGBTI gairių įgyvendinimo, visų pirma dėl homoseksualiais laikomų vyrų persekiojimo Čečėnijoje (Rusija) (2017 05 16 protokolo 13 punktas).


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Zambija, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejis (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ir Notis Marias ECR frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ir Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Zambijos, visų pirma Hakainde Hichilemos atvejo B8-0372/2017).

II.   Etiopija, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejis (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Etiopijos, visų pirma Dr. Mereros Gudinos atvejo (B8-0377/2017).

III.   Pietų Sudanas (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi ir Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Jytte Guteland S&D frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk ir Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Pietų Sudano (B8-0370/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


4. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2017) kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu Komisijai: Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 15 d. (2017 05 15 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Thomas Händel EMPL komiteto vardu dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Balsavimas: 2017 05 17 protokolo 10.9 punktas


5. Padėtis Vengrijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Vengrijoje (2017/2656(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. balandžio 26 d. (2017 04 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller ir Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber PPE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Balsavimas: 2017 05 17 protokolo 10.8 punktas


6. 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel ir Elmar Brok.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi ir Jean-Paul Denanot.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkė pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį gavo GUE/NGL, ALDE, EFDD ir ECR prašymą, kad būtų balsuojama Parlamente dėl CULT komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas(Pranešėjos: Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), kuris buvo paskelbtas 2017 m. gegužės 15 d., pirmadienio protokole (2017 05 15 protokolo 7 punktas).

Dėl CULT komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas bus balsuojama rytoj, 2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienį.

Pirmininkė pranešė, kad negavo jokio prašymo dėl INTA, ITRE, IMCO, PECH ir LIBE komitetų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, kurie buvo paskelbti 2017 m. gegužės 15 d., pirmadienio protokole (2017 05 15 protokolo 7 punktas).

Taigi, INTA, ITRE, IMCO, PECH ir LIBE, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, gali pradėti derybas.


8. Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas G7 aukščiausiojo lygio susitikimui (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Carmelo Abela (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica ir Jeppe Kofod.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Kalbėjo: Carmelo Abela ir Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

9. Iškilmingas posėdis – Jungtinės Tautos

Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus António Guterreso kalbos proga nuo 12.05 iki 12.30 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas


10. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


10.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal paraišką „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems“) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0209)


10.2. 2014 m. metinė ataskaita dėl subsidiarumo ir proporcingumo (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2014 m. metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo [2015/2283(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0210)


10.3. „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui [2016/2243(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0211)


10.4. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje pradžios projekto [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0212)


10.5. Prieštaravimas deleguotajam aktui: strateginių trūkumų turinčių didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė Roberto Gualtieri, ECON komiteto vardu, Claude Moraes ir Judith Sargentini LIBE komiteto vardu, dėl 2017 m. kovo 24 d. Komisijos deleguoto reglamento, kuriuo dėl Gajanos išbraukimo iš priedo I punkto lentelės ir Etiopijos įtraukimo į tą lentelę iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0213)


10.6. Genetiškai modifikuota medvilnė GHB119 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės GHB119 (BCS-GHØØ5-8), kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, projekto (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0214)


10.7. Genetiškai modifikuoti kukurūzai DAS-40278-9 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų DAS-40278-9, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (2017/2674(RSP)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas (B8-0292/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0215)


10.8. Padėtis Vengrijoje (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Vengrijoje (2016/2798(RSP))

Diskusijos vyko 2017 m. balandžio 26 d. (2017 04 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2017 m. gegužės 17 d. (2017 05 17 protokolo 4 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (B8-0295/2017)

Priimta (P8_TA(2017)0216)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0296/2017 anuliuotas.)


10.9. Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0217)


11. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil ir Branislav Škripek

Pranešimas: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias ir Petras Auštrevičius

Padėtis Vengrijoje (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek ir Jan Zahradil

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias ir Jiří Pospíšil.


12. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kampilobakterijų (Campylobacter) broilerių skerdenėlėse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 5 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kalio karbonato (E 501) naudojimo nuluptiems, supjaustytiems ir susmulkintiems vaisiams ir daržovėms apdoroti iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - Terminas: 2017 m. liepos 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria dėl žmonėms skirtų vaistų gerosios gamybinės praktikos principų ir gairių papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 10 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo dėl valstybių narių metinių 2017–2020 m. laikotarpio išmetamųjų dujų kiekio kvotų patikslinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/162/ES (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - Terminas: 2017 m. liepos 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB standartas ISO 17994:2014 yra mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo standartas (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/256/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą gaminiams iš popieriaus, galiojimas (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 4 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2018 ataskaitiniais metais (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - Terminas: 2017 m. rugpjūčio 16 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ITRE.


15. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduotas šis deleguotojo akto projektas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1333/2011, nustatančio bananų prekybos standartus, tų prekybos standartų laikymosi patikros taisykles ir pranešimų teikimo tvarką bananų sektoriuje, tam tikrų kalbų redakcijos (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. gegužės 3 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI


16. Europos Centrinio Banko galios ir kontrolė (diskusija aktualia tema)

Europos Centrinio Banko galios ir kontrolė (2017/2690(RSP))

Kalbėjo Joachim Starbatty ir pradėjo diskusijas.

Kalbėjo: Carmelo Abela (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Marco Zanni ENF frakcijos vardu, Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan ir Pedro Silva Pereira.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík ir Marisa Matias.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.


17. Internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinis perkeliamumas vidaus rinkoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo užtikrinimo vidaus rinkoje [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Carlos Zorrinho (ITRE komiteto nuomonės referentas), Marco Zullo (IMCO komiteto nuomonės referentas), Sabine Verheyen (CULT komiteto nuomonės referentė) ir Angelika Niebler PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Victor Negrescu S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, ir Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle ir Bogdan Brunon Wenta.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec ir Notis Marias.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Jean-Marie Cavada.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.7 punktas


18. Reglamento (ES) 2017/458 dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo įgyvendinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Reglamento (ES) 2017/458 dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo įgyvendinimas (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomáš Zdechovský ir Monica Macovei), Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, ir Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Dubravka Šuica, Caterina Chinnici (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.


19. Kelių transportas Europos Sąjungoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kelių transportas Europos Sąjungoje (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michael Cramer), Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto ir Andor Deli.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec ir Deirdre Clune.

Kalbėjo Phil Hogan.

Kalbėjo: Peter van Dalen ir Michael Cramer (pateikė klausimą Phil Hogan, pastarasis į jį atsakė).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Karima Delli TRAN komiteto vardu dėl Europos Sąjungos kelių transporto (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.12 punktas


20. ES ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įgyvendinimo [2015/2059(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Joachim Schuster S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz ir Bernd Lange.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil ir Paloma López Bermejo.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Adam Szejnfeld.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.9 punktas


21. Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000037/2017) kurį pateikė Bernd Lange ir Sajjad Karim INTA komiteto vardu Komisijai: Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinė padėtis (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange pristatė klausimą.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Fernando Ruas PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert ir Arne Lietz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: période de session de juin


22. Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo - Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas ir pastarojo meto derybos dėl prekybos žuvimi protokolo (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo, Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimo dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo papildomo protokolo ir Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo sudarymo projekto [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Borrelli (A8-0072/2017)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000023/2017) kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas ir pastarojo meto derybos dėl prekybos žuvimi protokolo (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange pristatė klausimą ir David Borrelli pristatė rekomendaciją.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys) (taip pat atsakė į klausimą).

Kalbėjo: Artis Pabriks PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Phil Hogan ir David Borrelli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.4 punktas


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 603.781/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.20 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Teisinė informacija - Privatumo politika