Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 80k
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)
 9.Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācija
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.2.2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.3.FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
10.4.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā * (balsošana)
  
10.5.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana (balsošana)
  
10.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB119 (balsošana)
  
10.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9 (balsošana)
  
10.8.Stāvoklis Ungārijā (balsošana)
  
10.9.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 15.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 16.Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I (debates)
 18.Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (debates)
 19.Autotransports Eiropas Savienībā (debates)
 20.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (debates)
 21.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (debates)
 22.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam - Norvēģijas nodevu palielināšana lauksaimniecības produktiem un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.10.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu, atzīmējot Starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju, un atgādināja, ka Parlaments rītdien balsos par debašu noslēgumā iesniegtajiem rezolūciju priekšlikumiem par Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošanu, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (16.5.2017. protokola 13. punkts).


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei un Notis Marias ECR grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Cécile Kashetu Kyenge S&D grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly un Inese Vaidere PPE grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Zambiju, it īpaši Hakainde Hichilema lietu (B8-0372/2017).

II.   Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly un Inese Vaidere PPE grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (B8-0377/2017).

III.   Dienvidsudāna (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Jytte Guteland S&D grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk un Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly un Inese Vaidere PPE grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Dienvidsudānu (B8-0370/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000038/2017) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Komisijai: Eiropas kvalifikāciju sistēma mūžizglītībai (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017).

Debates notika 2017. gada 15. maijā (15.5.2017. protokola 16. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Thomas Händel EMPL komitejas vārdā – par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Balsojums: 17.5.2017. protokola 10.9. punkts.


5. Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Ungārijā (2017/2656(RSP)).

Debates notika 2017. gada 26. aprīlī (26.4.2017. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller un Silvia Costa S&D grupas vārdā, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck un Louis Michel ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber PPE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Balsojums: 17.5.2017. protokola 10.8. punkts.


6. Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (2017/2628(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, un Herbert Reul.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luke Ming Flanagan uzdodot zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kas uz to atbildēja, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel un Elmar Brok.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi un Jean-Paul Denanot.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Michel Barnier (sarunu vadītājs) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu ir saņēmusi GUE/NGL, ALDE, EFDD un ECR grupas pieprasījumu attiecībā uz CULT komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu: mainīgie tirgus apstākļi (referentes: Sabine Verheyen un Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), par kuru paziņots pirmdienas, 2017. gada 15. maija, protokolā (15.5.2017. protokola 7. punkts).

Balsošana par CULT komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas notiks rīt, t. i., ceturtdien, 2017. gada 18. maijā.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka nav saņēmusi nevienu pieprasījumu attiecībā uz INTA, ITRE, IMCO, PECH un LIBE komitejas lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem tika paziņots pirmdienas, 2017. gada 15. maija, protokolā (15.5.2017. protokola 7. punkts).

Līdz ar to INTA, ITRE, IMCO, PECH un LIBE komiteja var sākt sarunas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām.


8. Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās G7 valstu samitam (2017/2574(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Carmelo Abela (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica un Jeppe Kofod.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Uzstājās Carmelo Abela un Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

9. Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra António Guterres uzrunai.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0209).


10.2. 2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2015/2283(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0114/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0210).


10.3. FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par FinTech: tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni [2016/2243(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0211).


10.4. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0171/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0212).


10.5. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniedza Roberto Gualtieri ECON komitejas vārdā, Claude Moraes un Judith Sargentini LIBE komitejas vārdā, par Komisijas 2017. gada 24. marta deleģēto regulu, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, attiecībā uz Gajānas svītrošanu no pielikuma I punkta tabulas un Etiopijas iekļaušanu šajā tabulā (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0213).


10.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB119 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sastāv vai ir ražoti no tās (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Rapporteur: Bart Staes (B8-0293/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0214).


10.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniedza Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tās (2017/2674(RSP)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja (B8-0292/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0215).


10.8. Stāvoklis Ungārijā (balsošana)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Ungārijā (2016/2798(RSP)).

Debates notika 2017. gada 26. aprīlī (26.4.2017. protokola 14. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2017. gada 17. maijā (17.5.2017. protokola 4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (B8-0295/2017).

Pieņemts (P8_TA(2017)0216).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0296/2017 vairs nav spēkā.)


10.9. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0298/2017 (2017/2798(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0217).


11. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Sajjad Karim ziņojums - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil un Branislav Škripek.

Cora van Nieuwenhuizen ziņojums - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias un Petras Auštrevičius.

Stāvoklis Ungārijā (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek un Jan Zahradil.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias un Jiří Pospíšil.


12. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 2073/2005 groza attiecībā uz Campylobacter broileru liemeņos (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - termiņš: 2017. gada 5. augusts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kālija karbonāta (E 501) lietošanu uz mizotiem, sagrieztiem un sasmalcinātiem augļiem un dārzeņiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - termiņš: 2017. gada 3. jūlijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK papildina attiecībā uz cilvēkiem paredzētu zāļu labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - termiņš: 2017. gada 10. augusts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko Lēmumu 2013/162/ES groza, lai pārskatītu dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. jūlijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
Atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas lēmums par standarta EN ISO 17994:2014 izmantošanu mikrobioloģisko analīžu metožu līdzvērtības noteikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - termiņš: 2017. gada 9. augusts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2014/256/ES, lai pagarinātu to ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu, kurus piemēro, piešķirot ES ekomarķējumu pārveidota papīra izstrādājumiem (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - termiņš: 2017. gada 4. augusts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2018. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - termiņš: 2017. gada 16. augusts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.


15. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1333/2011, ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem, noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē, dažas valodu versijas (C(2017)02827 – 2017/2673(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 3. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.


16. Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (debates par aktuāliem jautājumiem)

Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (2017/2690(RSP)).

Uzstājās Joachim Starbatty, lai sāktu debates.

Uzstājās Carmelo Abela (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Marco Zanni ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan un Pedro Silva Pereira.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík un Marisa Matias.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.


17. Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016).

Jean-Marie Cavada iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Carlos Zorrinho (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Marco Zullo (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Sabine Verheyen (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja) un Angelika Niebler PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Victor Negrescu S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle un Bogdan Brunon Wenta.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip un Jean-Marie Cavada.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.7. punkts.


18. Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (debates)

Komisijas paziņojums: Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (2017/2691(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tomáš Zdechovský un Monica Macovei, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā un Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Andrus Ansip.

Debates tika slēgtas.


19. Autotransports Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Autotransports Eiropas Savienībā (2017/2545(RSP)).

Phil Hogan (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto un Andor Deli.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec un Deirdre Clune.

Uzstājās Phil Hogan.

Uzstājās Peter van Dalen un Michael Cramer, lai uzdotu jautājumu Phil Hogan, uz kuru viņš atbildēja.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Karima Delli TRAN komitejas vārdāpar autotransportu Eiropas Savienībā (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.12. punkts.


20. ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības un Korejas Republikas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanu [2015/2059(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017).

Adam Szejnfeld iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Joachim Schuster S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz un Bernd Lange.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Paloma López Bermejo.

Uzstājās Cecilia Malmström un Adam Szejnfeld.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.9. punkts.


21. Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000037/2017) un kuru uzdeva Bernd Lange un Sajjad Karim INTA komitejas vārdā Komisijai: Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017).

Bernd Lange izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Fernando Ruas PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert un Arne Lietz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūnija sesijā.


22. Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam - Norvēģijas nodevu palielināšana lauksaimniecības produktiem un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam, papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti un papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Borrelli (A8-0072/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000023/2017) un kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017)).

Bernd Lange izvērsa jautājumu, un David Borrelli iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis), kurš arī atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Artis Pabriks PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Phil Hogan un David Borrelli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.4. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 603.781/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridisks paziņojums - Privātuma politika