Index 
Notulen
PDF 273kWORD 80k
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de G7-top (debat)
 9.Plechtige vergadering - Verenigde Naties
 10.Stemmingen
  10.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.2.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.3.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië * (stemming)
  10.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)
  10.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen GHB119 (stemming)
  10.7.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 (stemming)
  10.8.De situatie in Hongarije (stemming)
  10.9.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 15.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 16.Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (actualiteitendebat)
 17.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (debat)
 18.Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)
 19.Wegvervoer in de Europese Unie (debat)
 20.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (debat)
 21.Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)
 22.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 - Verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten/recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.10 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen homofobie en transfobie en herinnert eraan dat het Parlement morgen zal stemmen over de ontwerpresoluties, ingediend tot besluit van het debat, over de tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (punt 13 van de notulen van 16.5.2017).


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei en Notis Marias, namens de ECR-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Cécile Kashetu Kyenge, namens de S&D-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.   Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.   Zuid-Sudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk en Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Zuid-Sudan (B8-0370/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


4. Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2017) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Het debat heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 15.5.2017).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 17.5.2017.


5. De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: De situatie in Hongarije (2017/2656(RSP))

Het debat heeft op 26 april 2017 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 26.4.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller en Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 17.5.2017.


6. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Herbert Reul, die hierop ingaat, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel en Elmar Brok.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi en Jean-Paul Denanot.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat zij van de fracties GUE/NGL, ALDE, EFDD en ECR een verzoek heeft ontvangen om, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit van de Commissie CULT om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over audiovisuele mediadiensten: een veranderende marktsituatie (Rapporteurs: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) zoals aangekondigd in de notulen van maandag 15 mei 2017 (punt 7 van de notulen van 15.5.2017).

De stemming over het besluit van de Commissie CULT om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen vindt morgen, donderdag18 mei 2017, plaats.

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen betreffende de besluiten van de Commissies INTA, ITRE, IMCO, PECH en LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 15 mei 2017 (punt 7 van de notulen van 15.5.2017).

De Commissies INTA, ITRE, IMCO, PECH en LIBE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


8. Voorbereiding van de G7-top (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de G7-top (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Carmelo Abela (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica en Jeppe Kofod.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Carmelo Abela en Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

9. Plechtige vergadering - Verenigde Naties

Van 12.05 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0209)


10.2. Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid [2015/2283(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0210)


10.3. Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector [2016/2243(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0211)


10.4. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen (P8_TA(2017)0212)


10.5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, Claude Moraes en Judith Sargentini namens de Commissie LIBE, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 24 maart 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0213)


10.6. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen GHB119 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Rapporteur: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0214)


10.7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs DAS-40278-9, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (2017/2674(RSP)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (B8-0292/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0215)


10.8. De situatie in Hongarije (stemming)

Verklaring van de Commissie: De situatie in Hongarije (2016/2798(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 april 2017 (punt 14 van de notulen van 26.4.2017).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 17 mei 2017 (punt 4 van de notulen van 17.5.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE (B8-0295/2017)

Aangenomen (P8_TA(2017)0216)

(Ontwerpresolutie B8-0296/2017 komt te vervallen.)


10.9. Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0217)


11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Branislav Škripek

Verslag Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias, Petras Auštrevičius

De situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Jan Zahradil

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias en Jiří Pospíšil.


12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

13. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


14. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2073/2005 wat betreft Campylobacter in vleeskuikenkarkassen (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - termijn : 5 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van kaliumcarbonaat (E 501) op geschilde, gesneden en geraspte groenten en geschild, gesneden en geraspt fruit (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - termijn : 3 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik betreft (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - termijn : 10 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2013/162/EU om de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2017 tot en met 2020 te herzien (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - termijn : 29 juli 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Besluit van de Commissie houdende specificatie, overeenkomstig Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad, van EN ISO 17994:2014 als de norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - termijn : 9 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/256/EU, teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor producten van verwerkt papier te verlengen (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - termijn : 4 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij voor referentiejaar 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - termijn : 16 augustus 2017)
verwezen naar ten principale: ITRE.


15. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 mei 2017

verwezen naar ten principale: AGRI


16. Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (actualiteitendebat)

Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (2017/2690(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Joachim Starbatty om het debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Carmelo Abela (fungerend voorzitter van de Raad) en Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan en Pedro Silva Pereira.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík en Marisa Matias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.


17. Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Zorrinho (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Marco Zullo (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Sabine Verheyen (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) en Angelika Niebler, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip en Jean-Marie Cavada.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.7 van de notulen van 18.5.2017.


18. Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)

Verklaring van de Commissie: Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tomáš Zdechovský en Monica Macovei, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, en Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Het debat wordt gesloten.


19. Wegvervoer in de Europese Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Wegvervoer in de Europese Unie (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto en Andor Deli.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan.

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen en Michael Cramer om een vraag te stellen aan Phil Hogan die deze beantwoordt.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Karima Delli, namens de Commissie TRAN, over het wegvervoer in de Europese Unie (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 18.5.2017.


20. Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea [2015/2059(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Joachim Schuster, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz en Bernd Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Paloma López Bermejo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Adam Szejnfeld.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 18.5.2017.


21. Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000037/2017) van Bernd Lange en Sajjad Karim, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange licht de vraag toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Fernando Ruas, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert en Arne Lietz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni.


22. Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 - Verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten/recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: David Borrelli (A8-0072/2017)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000023/2017) van Bernd Lange, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Verhoging van de Noorse invoerrechten op landbouwproducten / recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange licht de vraag toe en David Borrelli licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie), die eveneens de vraag beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Artis Pabriks, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen en Christel Schaldemose.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en David Borrelli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.4 van de notulen van 18.5.2017.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 603.781/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Vicevoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Juridische mededeling - Privacybeleid