Indeks 
Protokół
PDF 274kWORD 80k
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Przygotowania do szczytu G-7 (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Organizacja Narodów Zjednoczonych
 10.Głosowanie
  
10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.2.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.3.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.4.Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)
  
10.5.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie)
  
10.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (głosowanie)
  
10.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (głosowanie)
  
10.8.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  
10.9.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 15.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 16.Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat)
 17.Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (debata)
 18.Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)
 19.Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)
 20.Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata)
 21.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata)
 22.Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.10.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią oraz przypomniał, że Parlament zagłosuje jutro nad projektami rezolucji złożonymi ma zakończenie debaty w sprawie wdrażania wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn (uważanych za) gejów w Czeczenii (Rosja) (pkt 13 protokołu z dnia 16.5.2017).


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Cécile Kashetu Kyenge, w imieniu grupy S&D, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Zambii, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy B8-0372/2017).

II.   Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Etiopii, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (B8-0377/2017).

III.   Południowy Sudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi i Ernest Urtasun, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk i Javier Couso Permuy, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly i Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Południowego Sudanu (B8-0370/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


4. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Debata odbyła się dnia 15 maja 2017 r. (pkt 16 protokołu z dnia 15.5.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.


5. Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.4.2017).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller i Silvia Costa, w imieniu grupy S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck i Louis Michel, w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 17.5.2017.


6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Herbertowi Reulowi, który udzielił odpowiedzi, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel i Elmar Brok.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi i Jean-Paul Denanot.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała od grup GUE/NGL, ALDE, EFDD i ECR wniosek o głosowanie w Parlamencie zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu w sprawie decyzji komisji CULT o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie audiowizualnych usług medialnych: zmiana sytuacji na rynku (współsprawozdawczynie: Sabine Verheyen i Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 15 maja 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.5.2017).

Głosowanie nad decyzją komisji CULT o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych odbędzie się jutro, w czwartek 18 maja 2017 r.

Przewodnicząca poinformowała, że nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących decyzji komisji INTA, ITRE, IMCO, PECH i LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowiedzianych w protokole z poniedziałku 15 maja 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 15.5.2017).

Komisje INTA, ITRE, IMCO, PECH i LIBE mogą zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu wyznaczonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


8. Przygotowania do szczytu G-7 (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu G-7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Carmelo Abela (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica i Jeppe Kofod.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Carmelo Abela i Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

9. Uroczyste posiedzenie - Organizacja Narodów Zjednoczonych

W godz. od 12.05 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Antónia Guterresa, sekretarza generalnego ONZ.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0209)


10.2. Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2015/2283(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0210)


10.3. FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie FinTech: wpływu technologii na przyszłość sektora finansowego [2016/2243(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0211)


10.4. Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto (P8_TA(2017)0212)


10.5. Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez następujących posłów: Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, Claude Moraes i Judith Sargentini w imieniu komisji LIBE, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wykreślenie Gujany z tabeli w pkt I załącznika i dodanie do tej tabeli Etiopii (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0213)


10.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez nastepujących posłów: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Sprawozdawca: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0214)


10.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez następujących posłów: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (2017/2674(RSP)) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (B8-0292/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0215)


10.8. Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2016/2798(RSP))

Debata odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r. (pkt 14 protokołu z dnia 26.4.2017).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 maja 2017 r. (pkt 4 protokołu z dnia 17.5.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI (B8-0295/2017)

Przyjęto (P8_TA(2017)0216)

(Projekt rezolucji B8-0296/2017 stał się bezprzedmiotowy.)


10.9. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0217)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil i Branislav Škripek

Sprawozdanie Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias i Petras Auštrevičius

Sytuacja na Węgrzech (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek i Jan Zahradil

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias i Jiří Pospíšil.


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.10 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

13. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


14. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do Campylobacter w tuszach brojlerów (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - termin: 5 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania węglanu potasu (E 501) w owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - termin: 3 lipca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji uzupełniająca dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - termin: 10 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2013/162/UE w celu skorygowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na okres od 2017 r. do 2020 r. (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - termin: 29 lipca 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Decyzja Komisji określająca zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady normę EN ISO 17994:2014 jako normę równoważności metod mikrobiologicznych (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - termin: 9 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/256/UE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania oznakowania ekologicznego UE produktom z papieru przetworzonego (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - termin: 4 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za rok referencyjny 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - termin: 16 sierpnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE.


15. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1333/2011 ustanawiającego normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


16. Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat)

Uprawnienia i kontrola EBC (2017/2690(RSP))

Głos zabrał Joachim Starbatty, aby rozpocząć debatę.

Głos zabrali: Carmelo Abela (urzędujący przewodniczący Rady) i Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch, niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan i Pedro Silva Pereira.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík i Marisa Matias.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


17. Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Carlos Zorrinho (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marco Zullo (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Sabine Verheyen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT) i Angelika Niebler w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis, niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle i Bogdan Brunon Wenta.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec i Notis Marias.

Głos zabrali: Andrus Ansip i Jean-Marie Cavada.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.7 protokołu z dnia 18.5.2017.


18. Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)

Oświadczenie Komisji: Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovskýego i Monikę Macovei, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF i Georgios Epitideios, niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčici, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.


19. Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Komisji: Transport drogowy w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto i Andor Deli.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec i Deirdre Clune.

Głos zabrał Phil Hogan.

Głos zabrali: Peter van Dalen i Michael Cramer, aby zadać pytanie Philowi Hoganowi, na które ten ostatni odpowiedział.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Karima Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie transportu drogowego w Unii Europejskiej (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 18.5.2017.


20. Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata)

Sprawozdanie dotyczące wdrożenia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei [2015/2059(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Joachim Schuster w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz i Bernd Lange.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil i Paloma López Bermejo.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Adam Szejnfeld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.9 protokołu z dnia 18.5.2017.


21. Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000037/2017) które skierowali Bernd Lange i Sajjad Karim, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Fernando Ruas w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert i Arne Lietz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sesja czerwcowa.


22. Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014–2021, Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii oraz Protokołu dodatkowego do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Borrelli (A8-0072/2017)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000023/2017), które skierował Bernd Lange, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozwinął pytanie i David Borrelli przedstawił zalecenie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji), który odpowiedział również na pytanie.

Głos zabrali: Artis Pabriks w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Phil Hogan i David Borrelli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.4 protokołu z dnia 18.5.2017.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 603.781/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności