Index 
Proces-verbal
PDF 274kWORD 80k
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 4.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluție depuse)
 5.Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea summitului G7 (dezbatere)
 9.Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite
 10.Votare
  10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.2.Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.3.Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot)
  10.5.Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot)
  10.6.Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot)
  10.7.Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)
  10.8.Situația din Ungaria (vot)
  10.9.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 15.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 16.Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (dezbatere)
 18.Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)
 19.Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)
 20.Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere)
 21.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere)
 22.Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 - Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a început la ora 9.10.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia Zilei internaționale împotriva homofobiei și a transfobiei și a reamintit că Parlamentul va vota mâine asupra propunerilor de rezoluție depuse la încheierea dezbaterii, referitoare la punerea în aplicare a orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, îndeosebi în ceea ce privește persecuția bărbaților (percepuți drept) homosexuali în Cecenia (Rusia) (punctul 13 al PV din 16.5.2017).


3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei și Notis Marias, în numele Grupului ECR, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Zambia, în special cazul Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.   Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Etiopia, în special cazul Dr. Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.   Sudanul de Sud (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk și Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, cu privire la Sudanul de Sud (B8-0370/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


4. Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2017) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Dezbaterea a avut loc la 15 mai 2017 (punctul 16 al PV din 15.5.2017).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Vot: punctul 10.9 al PV din 17.5.2017.


5. Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2017/2656(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017 (punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller și Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Vot: punctul 10.8 al PV din 17.5.2017.


6. Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Luke Ming Flanagan pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Herbert Reul, care a răspuns, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel și Elmar Brok.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi și Jean-Paul Denanot.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Michel Barnier (negociator-șef) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a primit o solicitare de vot în Parlament, în temeiul articolului 69c alineatul (2), din partea Grupurilor GUE/NGL, ALDE, EFDD și ECR cu privire la decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului privind serviciile media audiovizuale: evoluția realităților pieței (Raportoare: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) anunțată în procesul-verbal al reuniunii de luni, 15 mai 2017 (punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Votul privind decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale va avea loc mâine, joi, 18 mai 2017.

Președinta a anunțat că a nu a primit nicio cerere referitoare la deciziile Comisiilor INTA, ITRE, IMCO, PECH și LIBE de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 15 mai 2017 (punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Comisiile INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE au putut, deci, începe negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.


8. Pregătirea summitului G7 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea summitului G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica și Jeppe Kofod.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

Au intervenit: Carmelo Abela și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

9. Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite

De la 12.05 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui António Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte


10. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


10.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Finlandei - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0209)


10.2. Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2015/2283(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0210)


10.3. Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar */***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar [2016/2243(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0211)


10.4. Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Croația [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat (P8_TA(2017)0212)


10.5. Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură de către Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Claude Moraes și Judith Sargentini în numele Comisiei LIBE, referitoare la Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din 24 martie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE)2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește eliminarea Guyanei din tabelul de la punctul I din anexă și adăugarea Etiopiei în acest tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0213)


10.6. Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D050182 – 2017/2675(RSP)) – Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară – Raportor: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0214)


10.7. Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (2017/2674(RSP)) – Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (B8-0292/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situația din Ungaria (vot)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2016/2798(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017 (punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 mai 2017 (punctul 4 al PV din 17.5.2017).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (B8-0295/2017)

Adoptat (P8_TA(2017)0216)

(Propunerea de rezoluție B8-0296/2017 a devenit caducă.)


10.9. Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (vot)

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0217)


11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil și Branislav Škripek

Raport Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias și Petras Auštrevičius

Situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek și Jan Zahradil

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias și Jiří Pospíšil.


12. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 în ceea ce privește Campylobacter în carcasele de pui pentru îngrășare (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - termen: 5 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea carbonatului de potasiu (E 501) pe fructele și legumele descojite, tăiate și mărunțite (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - termen: 3 iulie 2017)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește principiile și orientările vizând buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - termen: 10 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2013/162/UE în scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2010 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - termen: 29 iulie 2017)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Decizia Comisiei de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului EN ISO 17994:2014 ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - termen: 9 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/256/UE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru anumite produse din hârtie prelucrată (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - termen: 4 august 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională pentru anul de referință 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - termen: 16 august 2017)
retrimis fond: ITRE.


15. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1333/2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor privind verificarea conformității cu aceste standarde de comercializare și a cerințelor privind comunicările în sectorul bananelor (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 mai 2017

retrimis fond: AGRI


16. Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)

Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (2017/2690(RSP))

A intervenit Joachim Starbatty pentru a începe dezbaterea.

Au intervenit: Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan și Pedro Silva Pereira.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík și Marisa Matias.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada și-a prezentat raportul.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Carlos Zorrinho (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marco Zullo (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Sabine Verheyen (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT) și Angelika Niebler, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle și Bogdan Brunon Wenta.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec și Notis Marias.

Au intervenit: Andrus Ansip și Jean-Marie Cavada.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 18.5.2017.


18. Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský și Monica Macovei, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, și Georgios Epitideios, neafiliat.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto și Andor Deli.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec și Deirdre Clune.

A intervenit Phil Hogan.

Au intervenit: Peter van Dalen și Michael Cramer pentru a pune o întrebare lui Phil Hogan, la care acesta a răspuns.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la transportul rutier în Uniunea Europeană (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 18.5.2017.


20. Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Coreea [2015/2059(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Joachim Schuster, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz și Bernd Lange.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Paloma López Bermejo.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Adam Szejnfeld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.9 al PV din 18.5.2017.


21. Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000037/2017) adresată de Bernd Lange și Sajjad Karim, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Fernando Ruas, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert și Arne Lietz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Jiří Pospíšil.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din iunie.


22. Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 - Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021, a Acordului dintre Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism financiar norvegian pentru perioada 2014-2021, a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Regatul Norvegiei și a Protocolului adițional la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Islanda [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Borrelli (A8-0072/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000023/2017) adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea et David Borrelli a prezentat recomandarea.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei), care a răspuns, de asemenea, la întrebare.

Au intervenit: Artis Pabriks, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen și Christel Schaldemose.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Phil Hogan și David Borrelli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.4 al PV din 18.5.2017.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 603.781/OJJE).


24. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Aviz juridic - Politica de confidențialitate