Zoznam 
Zápisnica
PDF 275kWORD 81k
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Príprava samitu G7 (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza – Organizácia Spojených národov
 10.Hlasovanie
  
10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.2.Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.3.Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku * (hlasovanie)
  
10.5.Námietka proti delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (hlasovanie)
  
10.6.Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119 (hlasovanie)
  
10.7.Námietka podľa článku 106: GMO kukurica DAS-40278-9 (hlasovanie)
  
10.8.Situácia v Maďarsku (hlasovanie)
  
10.9.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 15.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 16.Právomoci a kontrola Európskej centrálnej banky (tematická rozprava)
 17.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (rozprava)
 18.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/458, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (rozprava)
 19.Cestná doprava v Európskej únii (rozprava)
 20.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (rozprava)
 21.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 – Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii a pripomenul, že Parlament bude v nasledujúci deň hlasovať o návrhoch uznesenia predložených na záver rozpravy o vykonávaní usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (bod 13 zápisnice zo dňa 16.5.2017).


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei a Notis Marias, v mene skupiny ECR, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Cécile Kashetu Kyenge, v mene skupiny S&D, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu B8-0372/2017).

II.   Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (B8-0377/2017).

III.   Južný Sudán (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, na tému Južný Sudán (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, na tému Južný Sudán (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, na tému Južný Sudán (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, na tému Južný Sudán (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk a Javier Couso Permuy, v mene skupiny GUE/NGL, na tému Južný Sudán (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, na tému Južný Sudán (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, na tému Južný Sudán (B8-0370/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000038/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Rozprava sa konala 15. mája 2017 (bod 16 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Thomas Händel, v mene výboru EMPL, o európskom kvalifikačnom rámci pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.5.2017.


5. Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Rozprava sa konala 26. apríla 2017 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.4.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa, au nom du groupe S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber v mene skupiny PPE, o situácii v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.5.2017.


6. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Herbertovi Reulovi, ktorý odpovedal na otázku, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel a Elmar Brok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi a Jean-Paul Denanot.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka


7. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že jej bola doručená žiadosť skupín GUE/NGL, ALDE, EFDD a ECR jej v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku o hlasovanie o rozhodnutí výboru CULT o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe správy o poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (Spravodajkyne: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) oznámenom v zápisnici z pondelka 15. mája 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Hlasovanie o rozhodnutí výboru CULT o začatí medziinštitucionálnych rozhodnutí sa uskutoční v nasledujúci deň, t. j. vo štvrtok 18. mája 2017.

Predsedníčka oznámila, že jej nebola doručená žiadna žiadosť v súvislosti s rozhodnutiami výborov INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE o začatí medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 15. mája 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Výbory INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE mohli preto po vypršaní lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


8. Príprava samitu G7 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava samitu G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Carmelo Abela (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica a Jeppe Kofod.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Carmelo Abela a Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

9. Slávnostná schôdza – Organizácia Spojených národov

Od 12.05 h do 12.30 h sa pri príležitosti vystúpenia Antónia Guterresa, generálneho tajomníka OSN, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems, Fínsko) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0209)


10.2. Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o výročnej správe za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite [2015/2283(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0210)


10.3. Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o finančných technológiách: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora [2016/2243(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0211)


10.4. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý (P8_TA(2017)0212)


10.5. Námietka proti delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku predložili Roberto Gualtieri, v mene výboru ECON, Claude Moraes a Judith Sargentini v mene výboru LIBE, o delegovanom nariadení Komisie (EÚ) z 24. marca 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy k uvedenému nariadeniu a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0213)


10.6. Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (D050182 – 2017/2675(RSP)) – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín – Spravodajca: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0214)


10.7. Námietka podľa článku 106: GMO kukurica DAS-40278-9 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku predložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (2017/2674(RSP)) – Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (B8-0292/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situácia v Maďarsku (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Maďarsku (2016/2798(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 26. apríla 2017 (bod 14 zápisnice zo dňa 26.4.2017).

Návrhy uznesenia boli oznámené 17. mája 2017 (bod 4 zápisnice zo dňa 17.5.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA (B8-0295/2017)

Prijatý (P8_TA(2017)0216)

(Návrh uznesenia B8-0296/2017 sa stal bezpredmetným.)


10.9. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0217)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil a Branislav Škripek

Správa: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias a Petras Auštrevičius

Situácia v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek a Jan Zahradil

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias a Jiří Pospíšil.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o Campylobacter v jatočných telách brojlerov (D043211/04 – 2017/2678(RPS) – lehota: 5. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie uhličitanu draselného (E 501) na ošúpanom, krájanom a strúhanom ovocí a zelenine (D050365/02 – 2017/2671(RPS) – lehota: 3. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Smernica Komisie, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokiaľ ide o zásady a usmernenia týkajúce sa správnej výrobnej praxe v oblasti liekov na humánne použitie (D050582/03 – 2017/2684(RPS) – lehota: 10. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/162/EÚ s cieľom zrevidovať ročne pridelené emisné kvóty na obdobie rokov 2017 až 2020 (D050685/01 – 2017/2670(RPS) – lehota: 29. júl 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa ako norma o zhode mikrobiologických metód podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES špecifikuje norma EN ISO 17994:2014 (D050748/01 – 2017/2679(RPS) – lehota: 9. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/256/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ spracovaným papierenským výrobkom (D050903/02 – 2017/2677(RPS) – lehota: 4. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2018 (D050905/02 – 2017/2697(RPS) – lehota: 16. august 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE.


15. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1333/2011, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov (C(2017)02827 – 2017/2673(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. mája 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI.


16. Právomoci a kontrola Európskej centrálnej banky (tematická rozprava)

Právomoci a kontrola Európskej centrálnej banky (2017/2690(RSP))

Vystúpil Joachim Starbatty, ktorý otvoril rozpravu.

Vystúpili títo poslanci: Carmelo Abela (úradujúci predseda Rady) a Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan a Pedro Silva Pereira.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík a Marisa Matias.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


17. Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada uviedol správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Zorrinho (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Marco Zullo (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Sabine Verheyen (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko) a Angelika Niebler v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Victor Negrescu v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle a Bogdan Brunon Wenta.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Andrus Ansip a Jean-Marie Cavada.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.7 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


18. Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/458, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/458, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Tomáš Zdechovský a Monica Macovei, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF a Georgios Epitideios – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


19. Cestná doprava v Európskej únii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Cestná doprava v Európskej únii (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto a Andor Deli.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec a Deirdre Clune.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Vystúpili títo poslanci: Peter van Dalen a Michael Cramer s otázkou pre Phila Hogana, ktorý na ňu odpovedal.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Karima Delli, v mene výboru TRAN, o cestnej doprave v Európskej únii (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


20. Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (rozprava)

Správa o vykonávaní dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou [2015/2059(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Joachim Schuster v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz a Bernd Lange.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Paloma López Bermejo.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Adam Szejnfeld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


21. Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000037/2017) ktorú položili Bernd Lange a Sajjad Karim, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Aktuálny stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange rozvinul otázku.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Fernando Ruas v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: júnová plenárna schôdza.


22. Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 – Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021, Dohody medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2014 – 2021, Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom a Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Borrelli (A8-0072/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000023/2017), ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange rozvinul otázku a David Borrelli uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie), ktorý zároveň odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Artis Pabriks v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a David Borrelli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.4 zápisnice zo dňa 18.5.2017.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 603.781/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.20 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia