Kazalo 
Zapisnik
PDF 265kWORD 79k
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij)
 6.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Priprave na vrhunsko srečanje skupine G-7 (razprava)
 9.Slavnostna seja - Združeni narodi
 10.Čas glasovanja
  
10.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.2.Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.3.Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem * (glasovanje)
  
10.5.Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (glasovanje)
  
10.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB119 (glasovanje)
  
10.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza DAS-40278-9 (glasovanje)
  
10.8.Razmere na Madžarskem (glasovanje)
  
10.9.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 15.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 16.Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (tematska razprava)
 17.Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu ***I (razprava)
 18.Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava)
 19.Cestni promet v Evropski uniji (razprava)
 20.Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (razprava)
 21.Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (razprava)
 22.Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 - Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji ter spomnil, da bo Parlament jutri glasoval o predlogih resolucije, vloženih ob zaključku razprave, o izvajanju smernic Sveta za osebe LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji v Rusiji (točka 13 zapisnika z dne 16.5.2017).


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Zambija, zlasti primer Hakainda Hichileme (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei in Notis Marias, v imenu skupine ECR, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja (B8-0361/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja (B8-0363/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Cécile Kashetu Kyenge, v imenu skupine S&D, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja (B8-0365/2017);

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis, v imenu skupine GUE/NGL, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja (B8-0366/2017);

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja (B8-0368/2017);

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Zambiji, zlasti primeru Hakaindaja Hichilemeja B8-0372/2017).

II.   Etiopija, zlasti primer Merere Gudine (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek in Monica Macovei, v imenu skupine ECR, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0369/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas in Piernicola Pedicini, v imenu skupine EFDD, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0371/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0373/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes, v imenu skupine S&D, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0374/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos, v imenu skupine GUE/NGL, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0375/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0376/2017);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Etiopiji, zlasti primeru Merere Gudine (B8-0377/2017).

III.   Južni Sudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD, o Južnem Sudanu (B8-0358/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga in Monica Macovei, v imenu skupine ECR, o Južnem Sudanu (B8-0359/2017);

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE, o Južnem Sudanu (B8-0360/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Jytte Guteland, v imenu skupine S&D, o Južnem Sudanu (B8-0362/2017);

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk in Javier Couso Permuy, v imenu skupine GUE/NGL, o Južnem Sudanu (B8-0364/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE, o Južnem Sudanu (B8-0367/2017);

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, o Južnem Sudanu (B8-0370/2017).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000038/2017), ki ga je postavil Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, Komisiji: Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Razprava je potekala 15. maja 2017 (točka 16 zapisnika z dne 15.5.2017).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, o evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2016(2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 17.5.2017.


5. Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Razmere na Madžarskem (2017/2656(RSP))

Razprava je potekala 26. aprila 2017 (točka 14 zapisnika z dne 26.4.2017).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa v imenu skupine S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na Madžarskem (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber v imenu skupine PPE o razmerah na Madžarskem (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 17.5.2017.


6. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Steven Woolfe samostojni poslanec, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Luke Ming Flanagan, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Herbertu Reulu, ki je nanj odgovoril, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel in Elmar Brok.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi in Jean-Paul Denanot.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila sta Michel Barnier (glavni pogajalec) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je od skupin GUE/NGL, ALDE, EFDD in ECR prejela zahtevo za glasovanje v Parlamentu, v skladu s členom 69c(2) Poslovnika, o sklepu odbora CULT, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o avdiovizualnih medijskih storitvah glede na spreminjajoče se tržne razmere (Soporočevalki: Sabine Verheyen in Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), ki so bila napovedana v zapisniku v ponedeljek, 15. maja 2017 (točka 7 zapisnika z dne 15.5.2017).

Glasovanje o sklepu odbora CULT, da začne medinstitucionalna pogajanja, bo jutri, v četrtek, 18. maja 2017.

Predsedujoča je sporočila, da ni prejela nobene zahteve v povezavi s sklepi odborov INTA, ITRE, IMCO, PECH in LIBE, da začnejo medinstitucionalna pogajanja, ki so bila napovedana v zapisniku v ponedeljek 15. maja 2017 (točka 7 zapisnika z dne 15.5.2017).

Odbori INTA, ITRE, IMCO, PECH in LIBE lahko torej začnejo pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


8. Priprave na vrhunsko srečanje skupine G-7 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na vrhunsko srečanje skupine G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) in Carmelo Abela (predsedujoči Svetu) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica in Jeppe Kofod.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govorila sta Carmelo Abela in Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

9. Slavnostna seja - Združeni narodi

Parlament se je od 12.05 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi govora Antónia Guterresa, generalnega sekretarja Združenih narodov.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Finska – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0209)


10.2. Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 [2015/2283(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0210)


10.3. Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o finančni tehnologiji: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja [2016/2243(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2017)0211)


10.4. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto (P8_TA(2017)0212)


10.5. Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 105(3) Poslovnika vložili Roberto Gualtieri, v imenu odbora ECON, Claude Moraes in Judith Sargentini, v imenu odbora LIBE, o Delegirani uredbi Komisije z dne 24. marca 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1675 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva črtanje Gvajane iz preglednice v točki I Priloge in dodajanje Etiopije v navedeno preglednico (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0213)


10.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB119 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB119 (BCS-GHØØ5-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Poročevalec: Bart Staes (B8-0293/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0214)


10.7. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza DAS-40278-9 (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis in Sirpa Pietikäinen o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-40278-9, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (2017/2674(RSP)) - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (B8-0292/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0215)


10.8. Razmere na Madžarskem (glasovanje)

Izjava Komisije: Razmere na Madžarskem (2016/2798(RSP))

Razprava je potekala dne 26. aprila 2017 (točka 14 zapisnika z dne 26.4.2017).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 17. maja 2017 (točka 4 zapisnika z dne 17.5.2017).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE (B8-0295/2017)

Sprejeto (P8_TA(2017)0216)

(Predlog resolucije B8-0296/2017 je brezpredmeten.)


10.9. Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0217)


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil in Branislav Škripek

Poročilo: Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias in Petras Auštrevičius

Razmere na Madžarskem (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek in Jan Zahradil

Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias in Jiří Pospíšil.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede kampilobakterja v trupih brojlerjev (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - rok: 5. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe kalijevega karbonata (E 501) na olupljenem, narezanem in sesekljanem sadju in zelenjavi (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - rok: 3. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v humani medicini (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - rok: 10. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa Komisije 2013/162/EU zaradi pregleda dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2017 do 2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - rok: 29. julij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Sklep Komisije o določitvi standarda EN ISO 17994:2014 za standard o enakovrednosti mikrobioloških metod v skladu z Direktivo 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - rok: 9. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/256/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za proizvode iz predelanega papirja (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - rok: 4. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo za referenčno leto 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - rok: 16. avgust 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ITRE.


15. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o popravku določenih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) št. 1333/2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. maja 2017

posredovano pristojnemu odboru: AGRI


16. Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (tematska razprava)

Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (2017/2690(RSP))

Govoril je Joachim Starbatty, ki je začel razpravo.

Govorila sta Carmelo Abela (predsedujoči Svetu) in Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Marco Zanni v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan in Pedro Silva Pereira.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík in Marisa Matias.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.


17. Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada je predstavil poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Carlos Zorrinho (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Marco Zullo (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Sabine Verheyen (pripravljavka mnenja odbora CULT) in Angelika Niebler v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorili so Victor Negrescu v imenu skupine S&D, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, in Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec in Notis Marias.

Govorila sta Andrus Ansip in Jean-Marie Cavada.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.7 zapisnika z dne 18.5.2017.


18. Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava)

Izjava Komisije: Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Kinga Gál v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Monica Macovei v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tomáš Zdechovský in Monica Macovei, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, in Georgios Epitideios samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

Govorili so Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec in Eleftherios Synadinos.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.


19. Cestni promet v Evropski uniji (razprava)

Izjava Komisije: Cestni promet v Evropski uniji (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Roberts Zīle v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Peter Lundgren v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto in Andor Deli.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka in Agnes Jongerius.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec in Deirdre Clune.

Govoril je Phil Hogan.

Govorila sta Peter van Dalen in Michael Cramer, ki sta postavila vprašanje Philu Hoganu, in Phil Hogan, ki je nanj odgovoril.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Karima Delli, v imenu odbora TRAN, o cestnem prometu v Evropski uniji (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika z dne 18.5.2017.


20. Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (razprava)

Poročilo o izvajanju prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Korejo [2015/2059(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld je predstavil poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, Joachim Schuster v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz in Bernd Lange.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jiří Pospíšil in Paloma López Bermejo.

Govorila sta Cecilia Malmström in Adam Szejnfeld.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 18.5.2017.


21. Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000037/2017), ki sta ga postavila Bernd Lange in Sajjad Karim, v imenu odbora INTA, Komisiji: Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Cecilia Malmström (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Fernando Ruas v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Angelo Ciocca v imenu skupine ENF, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert in Arne Lietz.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Jiří Pospíšil.

Govorila je Cecilia Malmström.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: période de session de juin.


22. Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 - Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo, Islandijo, Kneževino Lihtenštajn in Kraljevino Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021, sporazuma med Kraljevino Norveško in Evropsko unijo o norveškem finančnem mehanizmu za obdobje 2014–2021, dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško ter dodatnega protokola k sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Islandijo [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Borrelli (A8-0072/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000023/2017), ki ga je postavil Bernd Lange, v imenu odbora INTA, Komisiji: Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange je predstavil vprašanje in David Borrelli je predstavil priporočilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije), ki je tudi odgovoril na vprašanje.

Govorili so Artis Pabriks v imenu skupine PPE, Nicola Danti v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Phil Hogan in David Borrelli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.4 zapisnika z dne 18.5.2017.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 603.781/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov