Index 
Protokoll
PDF 269kWORD 79k
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Ungern (ingivna resolutionsförslag)
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (debatt)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Förberedelse av G7-toppmötet (debatt)
 9.Högtidligt möte - Förenta nationerna
 10.Omröstning
  
10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * (omröstning)
  
10.5.Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)
  
10.6.Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (omröstning)
  
10.7.Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278-9 (omröstning)
  
10.8.Situationen i Ungern (omröstning)
  
10.9.Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 16.ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga)
 17.Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt)
 18.Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt)
 19.Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)
 20.Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt)
 21.Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)
 22.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 - Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den internationella dagen mot homofobi och transfobi, och påminde om att parlamentet i morgon skulle rösta om de resolutionsförslag som inlämnats som avslutning på debatten om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (punkt 13 i protokollet av den 16.5.2017).


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (2017/2681(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei och Notis Marias, för ECR-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0361/2017),

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0363/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Cécile Kashetu Kyenge, för S&D-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0365/2017),

—   Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0366/2017),

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (B8-0368/2017),

—   Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema B8-0372/2017).

II.   Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (2017/2682(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0369/2017),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0371/2017),

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Igor Šoltes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0373/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0374/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0375/2017),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Deirdre Clune, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Laima Liucija Andrikienė, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0376/2017),

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, sur l'Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (B8-0377/2017).

III.   Sydsudan (2017/2683(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Laura Agea och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om Sydsudan (B8-0358/2017),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anders Primdahl Vistisen, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Bas Belder, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Sydsudan (B8-0359/2017),

—   Jordi Solé, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Bodil Valero, Florent Marcellesi och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om Sydsudan (B8-0360/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om Sydsudan (B8-0362/2017),

—   Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk och Javier Couso Permuy, för GUE/NGL-gruppen, om Sydsudan (B8-0364/2017),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, Pavel Svoboda, Jarosław Wałęsa, Jaromír Štětina, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Maurice Ponga, Sven Schulze, Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Patricija Šulin, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Mairead McGuinness, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Metsola, Francisco José Millán Mon, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Sydsudan (B8-0367/2017),

—   Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Sydsudan (B8-0370/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2017) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till kommissionen: Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Debatten hade hållits den 15 maj 2017 (punkt 16 i protokollet av den 15.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Thomas Händel, för utskottet EMPL, om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 17.5.2017.


5. Situationen i Ungern (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Ungern (2017/2656(RSP))

Debatten hade hållits den 26 april 2017 (punkt 14 i protokollet av den 26.4.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller et Silvia Costa, au nom du groupe S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez et Miguel Urbán Crespo, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, om situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber för PPE-gruppen, om situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 17.5.2017.


6. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Steven Woolfe, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Luke Ming Flanagan ställde en fråga ("blått kort") till Herbert Reul, som besvarade frågan, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel och Elmar Brok.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi och Jean-Paul Denanot.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Michel Barnier (huvudförhandlare) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon hade mottagit en begäran om omröstning i parlamentet i enlighet med artikel 69c.2 från grupperna GUE/NGL, ALDE, EFDD och ECR om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar baserat på betänkandet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017 (punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Omröstningen om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar kommer att äga rum i morgon, torsdagen den 18 maj 2017.

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran om omröstning om besluten i utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH och LIBE att inleda interinstitutionella förhandlingar, som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017 (punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE kan således inleda interinstitutionella förhandlingar efter det att den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen har löpt ut.


8. Förberedelse av G7-toppmötet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av G7-toppmötet (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Carmelo Abela (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica och Jeppe Kofod.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Carmelo Abela och Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

9. Högtidligt möte - Förenta nationerna

Kl. 12.05–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av ett anförande av António Guterres, Förenta nationernas generalsekreterare.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems [COM(2017)0157 - C8-0131/2017- 2017/2058(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0196/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0209)


10.2. Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet [2015/2283(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0114/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0210)


10.3. Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid [2016/2243(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0176/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0211)


10.4. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Kroatien [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs (P8_TA(2017)0212)


10.5. Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, av Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, Claude Moraes och Judith Sargentini för utskottet LIBE, om kommissionens delegerade förordning (EU) av den 24 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0213)


10.6. Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-bomull GHB119 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D050182 – 2017/2675(RSP)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Föredragande: Bart Staes (B8-0293/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0214)


10.7. Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278-9 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2017/2674(RSP)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (B8-0292/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0215)


10.8. Situationen i Ungern (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Situationen i Ungern (2016/2798(RSP))

Debatten hade ägt rum den 26 april 2017 (punkt 14 i protokollet av den 26.4.2017).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 maj 2017 (punkt 4 i protokollet av den 17.5.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG (B8-0295/2017)

Antogs (P8_TA(2017)0216)

(Resolutionsförslag B8-0296/2017 bortföll.)


10.9. Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0298/2017 (2017/2798(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0217)


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Sajjad Karim - A8-0114/2017
Krisztina Morvai, Notis Marias, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil och Branislav Škripek

Betänkande Cora van Nieuwenhuizen - A8-0176/2017
Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Notis Marias och Petras Auštrevičius

Situationen i Ungern (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)
Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Marek Jurek och Jan Zahradil

Europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017)
Igor Šoltes, Ilhan Kyuchyuk, Notis Marias och Jiří Pospíšil.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller Campylobacter i slaktkroppar av slaktkycklingar (D043211/04 - 2017/2678(RPS) - tidsfrist: 5 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kaliumkarbonat (E 501) på skalade, skurna och hackade frukter, bär och grönsaker (D050365/02 - 2017/2671(RPS) - tidsfrist: 3 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för humanläkemedel (D050582/03 - 2017/2684(RPS) - tidsfrist: 10 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2013/162/EU för att revidera medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2017–2020 (D050685/01 - 2017/2670(RPS) - tidsfrist: 29 juli 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens beslut om specificering, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG, av standarden EN ISO 17944:2014 som standard för mikrobiologiska metoders likvärdighet (D050748/01 - 2017/2679(RPS) - tidsfrist: 9 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2014/256/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (D050903/02 - 2017/2677(RPS) - tidsfrist: 4 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk. Commission Regulation implementing Regulation (EG) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2018 (D050905/02 - 2017/2697(RPS) - tidsfrist: 16 augusti 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE.


15. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn (C(2017)02827 - 2017/2673(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


16. ECB:s befogenheter och kontroll (debatt om en aktuell fråga)

ECB:s befogenheter och kontroll (2017/2690(RSP))

Talare: Joachim Starbatty, som inledde debatten.

Talare: Carmelo Abela (rådets tjänstgörande ordförande) och Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Ernest Urtasun, Marco Valli, Gerolf Annemans, Steven Woolfe, Werner Langen, Jonás Fernández, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, Barbara Kappel, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan och Pedro Silva Pereira.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Auke Zijlstra, Cătălin Sorin Ivan, Richard Sulík och Marisa Matias.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden [COM(2015)0627 - C8-0392/2015- 2015/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016)

Jean-Marie Cavada redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlos Zorrinho (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Marco Zullo (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Sabine Verheyen (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Angelika Niebler för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Victor Negrescu för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Yana Toom, Jan Philipp Albrecht, Isabella Adinolfi, Georg Mayer, Eva Maydell, Giorgos Grammatikakis, Kosma Złotowski, Kaja Kallas, Michel Reimon, Rosa Estaràs Ferragut, Anneleen Van Bossuyt, Marietje Schaake, Pavel Svoboda, Emil Radev, Virginie Rozière, Daniel Buda, Tiemo Wölken, Alojz Peterle och Bogdan Brunon Wenta.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Davor Škrlec och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip och Jean-Marie Cavada.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 18.5.2017.


18. Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Genomförandet av förordning (EU) 2017/458 om stärkandet av kontroller vid de yttre gränserna (2017/2691(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Monica Macovei, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, och Georgios Epitideios, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jozo Radoš, Miguel Urbán Crespo, Igor Šoltes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Gérard Deprez, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tibor Szanyi, Emil Radev och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivica Tolić, Notis Marias, Davor Škrlec och Eleftherios Synadinos.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Vägtransporter i Europeiska unionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP))

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Gesine Meissner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Jill Seymour, Diane James, Markus Pieper, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Claudia Țapardel, Kosma Złotowski, Matthijs van Miltenburg, Paloma López Bermejo, Daniela Aiuto och Andor Deli.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Petr Mach, Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Bogusław Liberadzki, Georges Bach, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Jens Nilsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Claudia Schmidt, Maria Grapini, Claude Rolin, Karoline Graswander-Hainz, Massimiliano Salini, Inés Ayala Sender, Danuta Jazłowiecka och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Davor Škrlec och Deirdre Clune.

Talare: Phil Hogan.

Talare: Peter van Dalen och Michael Cramer pour poser une question à Phil Hogan à laquelle celui-ci répond.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Karima Delli, för utskottet TRAN, om vägtransporter i Europeiska unionen (2017/2545(RSP)) (B8-0290/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 18.5.2017.


20. Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (debatt)

Betänkande om genomförandet av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Korea [2015/2059(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017)

Adam Szejnfeld redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Joachim Schuster för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Paul Rübig, David Martin, Jan Zahradil, Anne-Marie Mineur, Eduard Kukan, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz och Bernd Lange.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil och Paloma López Bermejo.

Talare: Cecilia Malmström och Adam Szejnfeld.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.9 i protokollet av den 18.5.2017.


21. Läget i genomförandet av hållbarhetspakten i Bangladesh (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2017) från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, till kommissionen: om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0217/2017)

Bernd Lange utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Fernando Ruas för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Linda McAvan, Jean Lambert och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Jiří Pospíšil.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: période de session de juin.


22. Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 - Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021, avtalet mellan Konungariket Norge och Europeiska unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2014–2021, tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge samt tilläggsprotokollet till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island [06679/2016 - C8-0175/2016- 2016/0052(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Borrelli (A8-0072/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000023/2017) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Höjda norska tullsatser på jordbruksprodukter / förhandlingarna nyligen om fiskehandelsprotokollet (2016/0052(NLE)) (2017/2618(RSP)) (B8-0215/2017))

Bernd Lange utvecklade frågan och David Borrelli redogjorde för rekommendationen.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen), som också besvarade frågan.

Talare: Artis Pabriks för PPE-gruppen, Nicola Danti för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Daniel Caspary, Eric Andrieu, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Bendt Bendtsen och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Phil Hogan och David Borrelli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.4 i protokollet av den 18.5.2017.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 603.781/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.20.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Cofferati, Couso Permuy, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Saryusz-Wolski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy