Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

3. Kahden valtion ratkaisun aikaansaaminen Lähi-idässä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Länsirannan tilanne, mukaan lukien siirtokunnat (2016/2998(RSP))

Keskustelu käytiin 22. marraskuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 22.11.2016, kohta 11).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé ja Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post ja Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017)

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017)

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva ja Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017)

—   Hilde Vautmans ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta kahden valtion ratkaisun aikaansaamisesta Lähi-idässä (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö