Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

3. Dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Vakarų Krante, įskaitant gyvenvietes (2016/2998(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. lapkričio 22 d. (2016 11 22 protokolo 11 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé ir Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo įgyvendinimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post ir Edouard Martin S&D frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva ir Martina Michels GUE/NGL frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu dėl dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo Artimuosiuose Rytuose pasiekimo (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.10 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika