Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - Strasbūra

3. Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Rietumkrastā, tostarp apmetnēs (2016/2998(RSP)).

Debates notika 2016. gada 22. novembrī (22.11.2016. protokola 11. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé un Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post un Edouard Martin S&D grupas vārdā - par divu valstu risinājumu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā - par divu valstu risinājuma panākšanu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017);

—   Hilde Vautmans un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par divu valstu risinājumu Tuvajos Austrumos (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika