Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg

3. Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van nederzettingen (2016/2998(RSP))

Het debat heeft op 22 november 2016 plaatsgevonden (punt 11 van de notulen van 22.11.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé en Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post en Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, over de verwezenlijking van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva en Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, over het verwezenlijken van de tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 18.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid