Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg

3. Punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Cisiordania, inclusiv din colonii (2016/2998(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 22 noiembrie 2016 (punctul 11 al PV din 22.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post și Edouard Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la realizarea soluției coexistenței a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, referitoare la punerea în aplicare a soluției bazate pe coexistența a două state în Orientul Mijlociu (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Vot: punctul 11.10 al PV din 18.5.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate