Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

3. Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Predjordánsku vrátane osád (2016/2998(RSP))

Rozprava sa konala 22. novembra 2016 (bod 11 zápisnice zo dňa 22.11.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé a Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post a Edouard Martin v mene skupiny S&D o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017),

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017),

—   Hilde Vautmans a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE o dosiahnutí riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia