Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. maj 2017 - Strasbourg

3. Uresničevanje dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Zahodnem bregu, vključno z naselbinami (2016/2998(RSP))

Razprava je potekala 22. novembra 2016 (točka 11 zapisnika z dne 22.11.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Florent Marcellesi, Bart Staes, Jordi Solé in Pascal Durand, v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo, o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP)) (B8-0345/2017);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Maria Arena, Brando Benifei, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Javi López, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Soraya Post in Edouard Martin, v imenu skupine S&D, o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP)) (B8-0346/2017);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Karol Karski, Angel Dzhambazki in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR, o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP)) (B8-0347/2017);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva in Martina Michels, v imenu skupine GUE/NGL, o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP)) (B8-0348/2017);

—   Hilde Vautmans in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (2016/2998(RSP)) (B8-0352/2017).

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika z dne 18.5.2017.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov