Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

4. Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea και Rolandas Paksas, au nom du groupe EFDD, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics και Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου