Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

4. Syyriaa koskeva EU:n strategia (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyriaa koskeva EU:n strategia (2017/2654(RSP))

Keskustelu käytiin 16. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 10).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017)

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017)

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyriasta (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017)

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017)

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017)

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö