Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

4. ES strategija dėl Sirijos (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES strategija dėl Sirijos (2017/2654(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ir Neena Gill, S&D frakcijos vardu, dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE frakcijos vardu dėl ES strategijos dėl Sirijos (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.11 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika