Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - Strasbūra

4. ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)).

Debates notika 2017. gada 16. maijā (16.5.2017. protokola 10. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein un Neena Gill S&D grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica un Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā – par ES stratēģiju attiecībā uz Sīriju (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Balsojums: 18.5.2017. protokola 11.11. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika