Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 18 mai 2017 - Strasbourg

4. Strategia UE privind Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 16 mai 2017 (punctul 10 al PV din 16.5.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE, referitoare la strategia UE privind Siria (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Vot: punctul 11.11 al PV din 18.5.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate