Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 18. mája 2017 - Štrasburg

4. Stratégia EÚ pre Sýriu (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Stratégia EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP))

Rozprava sa konala 16. mája 2017 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.5.2017).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein a Neena Gill v mene skupiny S&D o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0331/2017);

—    Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho, Raffaele Fitto, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0333/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0335/2017);

—   Javier Couso Permuy, Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL o Sýrii (2017/2654(RSP)) (B8-0337/2017);

—    Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0338/2017);

—    Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Florent Marcellesi, Jordi Solé, Tamás Meszerics a Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0341/2017);

—    Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE o stratégii EÚ pre Sýriu (2017/2654(RSP)) (B8-0342/2017).

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 18.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia