Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

5. Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 16 Μαΐου 2017 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Elena Valenciano και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017);

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga και Željana Zovko εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis και Takis Hadjigeorgiou, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων στο Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017);

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου