Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

5. Dadaabin pakolaisleiri (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Dadaabin pakolaisleiri (2017/2687(RSP))

Keskustelu käytiin 16. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 12).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Elena Valenciano ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta Dadaabin pakolaisleiristä (2017/2687(RSP)) (B8-0300/2017)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Raffaele Fitto, Arne Gericke, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Dadaabin pakolaisleiristä (2017/2687(RSP)) (B8-0332/2017)

—   Mariya Gabriel, Frank Engel, Bogdan Brunon Wenta, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Pavel Svoboda, Paul Rübig, Krzysztof Hetman, Adam Szejnfeld, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga ja Željana Zovko PPE-ryhmän puolesta Dadaabin pakolaisleiristä (2017/2687(RSP)) (B8-0334/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Dadaabin pakolaisleiristä (2017/2687(RSP)) (B8-0336/2017)

—   Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Dadaabin pakolaisleiristä (2017/2687(RSP)) (B8-0339/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö