Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

6. Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Sisäiset siirrot: tuumasta toimeen (2017/2685(RSP))

Keskustelu käytiin 16. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 3).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera ja Michał Boni PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva ja Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017)

—    Helga Stevens, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017)

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ja Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta aiheesta ”sisäiset siirrot: tuumasta toimeen” (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö