Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. gegužės 18 d. - Strasbūras

6. Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Perkėlimo Europos Sąjungoje įgyvendinimas praktikoje (2017/2685(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. gegužės 16 d. (2017 05 16 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera ir Michał Boni PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos ir Eider Gardiazabal Rubial S&D frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ir Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva ir Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara, Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017);

—    Helga Stevens, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017);

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton ir Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu dėl perkėlimo įgyvendinimo (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Balsavimas: 2017 05 18 protokolo 11.14 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika