Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

6. Få omplaceringen att fungera (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP))

Debatten hade hållits den 16 maj 2017 (punkt 3 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—    Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho, Frank Engel, Elisabetta Gardini, Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera och Michał Boni för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge, Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos och Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva och Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Heidi Hautala, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bronis Ropė och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0340/2017),

—    Helga Stevens, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0343/2017),

—    Auke Zijlstra, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton och Harald Vilimsky för ENF-gruppen, om att få omplaceringen att fungera (2017/2685(RSP)) (B8-0344/2017).

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy