Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. toukokuuta 2017 - Strasbourg

7. HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpano erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000039/2017) – Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta komissiolle: VP/HR - HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen toteuttaminen ajatellen erityisesti (väitetysti) homoseksuaalisten miesten vainoamista Tšetšeniassa Venäjällä (2017/2988(RSP)) B8-0219/2017

Keskustelu käytiin 16. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 16.5.2017, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homomiesten (tai homoiksi miellettyjen miesten) vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017)

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho ja Raffaele Fitto, ECR-ryhmän puolesta, HLBTI-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten tai sellaisina pidettyjen miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017)

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017)

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017)

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta hlbti-henkilöitä koskevien neuvoston suuntaviivojen täytäntöönpanosta erityisesti Tšetšeniassa esiintyvän homoseksuaalisten (tai sellaisina pidettyjen) miesten vainon suhteen (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.5.2017, kohta 11.15.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö