Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 maj 2017 - Strasbourg

7. Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2017) från Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, Ulrike Lunacek, Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong, Malin Björk, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Helmut Scholz, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen, Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Ian Duncan, för ECR-gruppen, till kommissionen: Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2988(RSP)) (B8-0219/2017)

Debatten hade hållits den 16 maj 2017 (punkt 13 i protokollet av den 16.5.2017).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Soraya Post, Tanja Fajon, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0349/2017),

—   Charles Tannock, Ian Duncan, Mark Demesmaeker, Anneleen Van Bossuyt, Ruža Tomašić, Jussi Halla-aho och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0350/2017),

—    Ulrike Lunacek, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ernest Urtasun och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0351/2017);

—   Malin Björk, Marisa Matias, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Dennis de Jong, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0353/2017),

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (Ryssland) (2017/2688(RSP)) (B8-0355/2017),

—   Sandra Kalniete, Michael Gahler och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen, om genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (2017/2688(RSP)) (B8-0356/2017).

Omröstning: punkt 11.15 i protokollet av den 18.5.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy