Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2302(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2017

Συζήτηση :

PV 18/05/2017 - 8
CRE 18/05/2017 - 8

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0222

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

8. Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ [2016/2302(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0139/2017)

Έκθεση σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής [2016/2303(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0180/2017)

Οι Andrey Novakov και Ruža Tomašić παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Daniele Viotti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miguel Viegas (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Μαρία Σπυράκη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Mirosław Piotrowski, Iskra Mihaylova, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Δημήτριος Παπαδημούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Stanislav Polčák, Jakop Dalunde, Raymond Finch, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franc Bogovič, και Ελευθέριος Συναδινός.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ramón Luis Valcárcel Siso, Momchil Nekov, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Krzysztof Hetman, Georgi Pirinski, Martina Anderson, Franc Bogovič και Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andor Deli, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Julie Ward, Stanislav Polčák, Maria Grapini και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Andrey Novakov και Ruža Tomašić.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017 και σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου