Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2998(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0345/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

11.10. Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση σχετικά με τη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένων των εποικισμών (2016/2998(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2016 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 18 Μαΐου 2017 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2017).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017 και B8-0354/2017 (2016/2998(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0345/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0352/2017 και B8-0354/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Victor Boştinaru και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock και Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Tamás Meszerics, Bart Staes και Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Rosa D’Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0226)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0348/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου