Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0331/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2017 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

11.11. Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 και B8-0342/2017 (2017/2654(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0331/2017

(αντικαθιστά τιςB8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017 και B8-0342/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Sandra Kalniete, David McAllister, Michael Gahler, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Geoffrey Van Orden και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0227)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0335/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου